Årsmötet i Nye och verksamhetsberättelse 2022

Vetlanda Hembygdskrets årsmöte den 26 mars 2023

Deltagare från respektive förening: Birger Johansson, Kjell Johanson och Monica Wennerholm Alseda. Anders Bronsek, Björkö. Kjell-Egon Strandh och Åke Rydlund Bäckaby, Jan-Åke Johansson Ekenässjön. Helen Höjer Fröderyd. Christine Swahn och Sindra Swahn Karlstorp. Anna Sognefur och Gösta Gustavsson Korsberga. Helen Höijer, Anki Lindahl, Gisela Brumme och Peter Brumme Lannaskede. Kjell Gunnarsson Myresjö. Gunilla Nordberg Njudung och Skirö. Karl-Eric Carlsson och Agnetha Hult Nye. Bo Fransson och Ivan Karlsson Näsby. Tord Hedström Näshult. Britt Frödå och Britt-Marie Hörnstein Nävelsjö. Jan-Olov Karlsson Ramkvilla. Iris Tydén och Eva Wenngren Skede. Siw Lindgren Ökna.

Dessutom: Karin Blomqvist, Rolf Blomqvist, Lennart Hult, Maj Liljeqvist och Anna- Kristina Mellstedt från Nye

Ej närvarande föreningar: Bäckseda, Lemnhult, Stenberga, Södra Solberga och Wikellagårdens Byalag.

§1. Styrelsens ordförande Kjell Gunnarsson förklarade årsmötet öppnat.

§2. Valdes Kjell Gunnarsson till ordförande för årsmötet och till sekreterare Tord Hedström.

§3. Valdes Helen Höijer och Anki Lindahl att med ordföranden justera årsmötets protokoll.

§4. Godkändes kallelsen till årsmötet och fastställdes den utskickade dagordningen.

§5. Fastställdes deltagarförteckning och röstlängd enligt ovan.

Verksamhetsåret 2022:

§6. Ordförande föredrog 2022 års verksamhetsberättelse. Berättelsen var utsänd med kallelsen och finns på www.vetlandahembygdskrets.se.

Start med årsmötet hos Ökna föreningen i Ladan.

Sommarens kretsträff i Mela kvarn. Höst träff i Näsby om hur engagera genom hemsidor, facebook, instagram, YouTube förrutom medlemsblad och böcker. Dessutom kretsens egen hemsida.

Om Jönköping förbundets pågående utvärdering av den gemensamma nyttan samt tidskriften UTFLYKT.

§7. Jan-Olov Karlsson redovisade 2022 års räkenskaper med en behållning av 33.386 kr. vilket innebär ett överskott under året med 1.628 kr.

§8. Kjell-Egon Strandh föredrog revisionsberättelsen med föreslag om ansvarsfrihet för

verrksamhetsåret 2022.

§9. Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Verksamhetsåret 2023:

§10. Valdes, enligt valberedningens förslag, föredraget av Ivan Karlsson,

Kjell Gunnarsson som styrelsens ordförande för ett år (omval).

§11. Valdes som ledamöter i styrelsen för två år Bo Fransson och Gunilla Nordberg (båda omval)

(Tord Hedström och Jan-Olov Karlsson är valda även för 2023.)

§12. Valdes som revisorer för ett år Mats Gerebrink, Lemnhult, och Kjell-Egon Strandh, Bäckaby, med Per-Erik Holmgren, Bäckseda, som ersättare (samtliga omval).

§13. Valdes Ivan Karlsson, Näsby, sammankallande, Gisela Brumme, Lannaskede (båda omval) och Kjell Johansson Alseda (nyval) till valberedning för ett år.

§14. Beslutades att 2024 års medlemsavgift ska vara oförändrad, 150 kronor per förening.

Aktiviteter 2023:

§15. Informerade ordföranden om:

  • Kretsmöte i sommar hos Skirö hembygdsförening, datum kommer.

  • Höstträff – 24/10 i Näsby. Diskuterades förslag till innehåll.

  • Länsförbundets årsmöte i Lekeryd 22/4

  • Riksstämman i Halmstad 12-14/5

  • Ungdomsläger i Gislaved.

2023 års Kulturarvsdag har temat ”Levande kultur” och

Arkivens dag 11/11 med temat ”Färg och Form”.

Förvarnades att spårprojektet nr 2 från 2015 är under avslutning med uppsatta skyltar och dokumentation på kretsens hemsida.

Brister i kretsens stadgar från 1981 och 1993 har uppmärksammats. Uppdrogs åt styrelsen att återkomma med förslag till nästa årsmöte.

§16. Årsmötet 2024 blir hos Nävelsjö hembygdsföreningen och Kretsmötet sommaren 2024 blir i Myresjö.

§17. Informerades från föreningarna;

Korsberga har renoverad likvagn och firar 75 års jubileum 9/9. Dessutom finns ett komplett skomakeri för omhändertagande.

Alseda har digitaliserat torpinventering med utgångspunkt från 700 torp.

Björkö har haft beredskapsinslag i skolan.

Gunilla Nordberg berättade om en kommande bok från Smålands trädgård ”Det ljusa Småland” .

§18. Ordföranden tackade Nye föreningen och de närvarande för deltagandet samt för förtroendet att leda kretsen och förklarade därefter årsmötet avslutat.

……..

Karl-Eric Carlsson berättade om Nye socken först omnämnt i ett pargamentsbrev från 1290, sen Myrisboda, Nyo krikia till dagens Nye. En kyrka i olika steg från 1200 talet.

På senare tid två stormän Erik Sandahl och Werner von Seidlitz. Andelsmejeri och en gedigen kvarn mitt i Farstorp, brandfordon sedan 1870 talet och möjlighet att komma nära Paradiset vid gamla Kalmar vägen.

Dessutom en hembygdspark med fem hus och ett under tillbyggnad för ett lantbruksmuseum.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2022

UPPGIFTEN  Kretsen är ett samarbetsorgan för hembygdsföreningarna i Vetlanda kommun. Kretsens uppgift är att vara rådgivande och att underlätta hembygdsarbetet i gemensamma frågor och angelägenheter. Dess syfte bör vara att levandegöra och bevara bygdens kultur och uppmärksamma och understödja särarten däri, samt att stimulera ungdomens intresse för hembygdsvård. Bland arbetsuppgifterna ingår också utgivningen av hembygdslitteratur.

23 föreningar är medlemmar i kretsen.

STYRELSEN

Styrelsen har bestått av: Kjell Gunnarsson, Myresjö, ordförande, Gunilla Nordberg, Skirö, vice,

Tord Hedström, Näshult, sekreterare, Jan-Olov Karlsson, Ramkvilla, kassör

Bo Fransson, Näsby

Styrelsen har haft tre protokollförda möten sedan förra årsmötet.

Kjell Gunnarsson och Iris Thydén, Skede, har representerat kretsen i länsförbundet.

Valberedningen har bestått av Ivan Karlsson, Näsby, Gisela Brumme Lannaskede och

Alf Tagesson Karlstorp.

Revisorer har varit Mats Gerebrink, Lemnhult, och Kjell-Egon Strandh, Bäckaby. (Per-Erik Holmgren har varit ersättare)

VERKSAMHETEN.

Årsmötet 2022, hölls söndagen 3/4 i Ladan med Ökna Hembygdsförening som värd.

Med 38 närvarande från 16 föreningar.

Sven Erik Turesson berättade om Ökna sockens historia och Markus Karlbom om torpinventering. Som mest mobiliserades 12 ryttare och 11 husarer.

Och Tina Andreasson från Vuxenskolan berättade om pågående program.

Sommarens kretsträff ägde rum söndagen 21/8 i Mela Kvarn, med Bäckseda föreningen som värd.

Höstens Kulturarvsdag hade temat ”Hållbart Kulturarv”

Höstträff med representanter från Kretsens föreningar hölls den 31/10 i Näsby;

Med åtta föreningar och 16 deltagare.

Vittnades om och diskuterades hur bättre engagera medlemmarna, hur använda facebook och även instagram, tillfälliga hemsidor och Youtoube förutom mer traditionella medlemsblad och böcker.

Dessutom om www.vetlandahembygdskrets.se och om tågprojektet i ett avslutande spår.

Berättades från Länsförbundets pågående utvärdering av föreningarna i länet och om att många föreningar har lite kontakt. Diskuterades om nyttan av förbundet förutom försäkringen och hur bra är den egentligen??

Udelades UTFLYKT nr 5 att spridas inom föreningarna.

Arkivens dag, med temat ”Myter och Mysterier”, genomfördes av några av föreningarna.

EKONOMI

Vid budgetårets ingång var kassabehållningen 31.758 kr. och vid dess utgång

33.386 kr. vilket ger ett överskott under året på 1.628 kr.

SLUTORD

Styrelsen vill gärna uppmärksamma föreningarnas långsiktiga hembygdsarbete under det gågna året. Ett år som inte blev normalt nu heller men med krig i Ukraina visar brutalt vad en hembygd är värd när den hotas.

 

Posted in Okategoriserade.