Styrelseprotokoll

Sammanträde den 3 mars 2024  hos Britt Fördå,  Nävelsjöås.

Närvarande:  
Kjell Gunnarsson, ordförande, Myresjö
Bo Fransson, Näsby
Gunilla Nordberg, Skirö
Tord Hedström, sekreterare Näshult                      

Dessutom
Ivan Karlsson, Valberedningen.
Britt Frödå Nävelsjö hembygdsförening.
Rolf Wahlström, ordförande dito hembygdsförening.

Förhinder
Jan-Olov Karlsson, kassör Ramkvilla

 • 23. Förklarade ordföranden sammanträdet öppnat.
 • 24. Utsågs Gunilla att tillika med ordföranden justera dagens protokoll.
 • 25. Godkändes förgående protokoll från styrelsens möte den 23 juli 2023.

Konstaterades att sommarmötet 2023 i Skirö och höstträffen 2023 å Vetlanda museum har genomförts.

 • 26. Bordlades kassarapporten.
 • 27. Årsmötet avses äga rum 24 mars i Nävelsjö gamla skola.

Föredrogs förslag till kallelse och verksamhetsberättelse som godkändes för att utsändas skyndsamt.

Ivan berättade om Valberedningens arbete.

Diskuterades framlagt förslag till stadgar, efter beslut om revidering från förra årsmötet.

Godkändes efter vissa justeringar för att utsändas till medlemsföreningarna inför årsmötet.

 • 28. Sommarens kretsträff som äger rum i Myresjö handläggs lämpligen av ordförande.
 • 29. ”Höstträff för representanter för kretsens föreningar” gamla Ordförandeträff;

Beslutades till 23 oktober kl. 18.30 i Näsby som varande en lämplig centralort.

Diskuterades ämnen till mötet såsom försäkringsfrågor och förbundets andra kartläggning av förbundets medlemsnytta och slutsatser därav.

Dessutom bör frågan om ämne ställas till årsmötet..

 • 30. Från Länsförbundet rapporteras att årsmötet äger rum 20 april i Gislaved, Ungdomsläger 9-11 augusti samt Höstmötet 19 oktober i Jönköping.

Rapporterade Bo att han deltagit förra veckan i förbundets ordförandeträff  i Värnamo.

Med fokus på bidrag och med ett 40 tal deltagare men ingen annan från Vetlandakretsen.

 • 31. Bo berättade att sakkunnig från Jönköping ifrågasatt angivet årtal och fotografi på kur på inom ramen för vårt smalspårsprojekt uppsatta Hultaby skylt.

Beslutades att om fel föreligger får skyltar ersättas av nya.

 • 32. Ivan hade studerat nuvarande krets föregångare nämligen ”Östra Njudungs Hembygdskrets.” under tiden 1958-1979 med fem publikationer.
 • 33. Nästa styrelsemöte, konstituering, förutsätts ske efter årsmötet 24 mars.
 • 34. Ordförande avslutade mötet och tackade Britt för den goda förtäringen i form av hembakade semlor.

 

Styrelsens sammanträde den 23 juli 2023 hos Gunilla Nordberg, Tolja 1, Skirö.

Närvarande:  
Kjell Gunnarsson, ordförande, Myresjö. 
Bo Fransson Näsby,
Gunilla Nordberg, Skirö. 
Jan-Olov Karlsson, Ramkvilla
Tord Hedström, Näshult               

11. Förklarade ordföranden sammanträdet öppnat.

12. Utsågs Bo att tillika med ordföranden justera dagens protokoll.

13. Godkändes förgående protokoll från styrelsens möte den 26 mars.

14. Kassarapporten är i stiltje, men en förening har inte betalat årsavgiften.

15. Sommarens kretsträff blir den 20 augusti med start kl. 15 i Skirögården, med föreningarna i Skirö och Njudung som värdar. Inbjudan görs av Gunilla och Kjell.

16. Höstträffen, ”Ordförandeträff”, blir den 24 oktober i Näsby. Klar som deltagare är Patricia Monroy. Kanske dessutom Vetlandas museichef, Åsa Stenström, trots tidigare förfall. Bo kollar om möjlig facebook-kurs, som en uppföljning av förra årets genomgång av Joakim Freijd. Dessutom inventering av gårdar och torp på ett bra sätt.

17. Spårprojekten, varvid smalspåret är avslutat och normalspåret i stort sett är avslutat, då Björkös skylt samt en extra skylt på platsen där rallargängen från syd och nord möttes saknas. Bäckseda har f.n. passat. Mycket dokumentation finns på www.vetlandahembygdskrets.se.

Frågan blir då om kretsen ska starta något nytt projekt som involverar flera föreningar.

Diskuterades: Bussbolag, mjölkbilar, taxirörelser och leveranser.

18. Diskuterades, på uppdrag av årsmötet, översyn av kretsens stadgar. Tord skickar ut förslag.

19. 2024 års årsmöte blir i Nävelsjö och kretsträffen blir i Myresjö.

20. Kulturarvsdagen, med temat ”Levande kulturarv”, blir den 8-10 september.

Arkivens dag, med temat ”Färg och form”, blir den 11 november.

21. Från Länsförbundet:
Besök hos förbundets 137 föreningar pågår.
Ungdomsläger i Gislaved den 4-6 augusti.
Ordförandeträff i Jönköping den 21 oktober.
Kommande nummer av skriften UTFLYKT har teman ”Hemligheter” och ”Jord”.

22. Nästa styrelsemöte blir på kallelse av ordföranden.

23. Ordföranden tackade värdinnan och förklarade sammanträdet avslutat.            

 


Sammanträde den 13 februari 2022 i Ökna hos Siw Lindgren.

Närvarande:
Kjell Gunnarsson, ordförande, Myresjö
Gunilla Nordberg, vice ordförande, Skirö
Tord Hedström, sekreterare, Näshult
Jan-Olov Karlsson, kassör Ramkvilla
Bo Fransson, Näsby

Dessutom;
Ivan Karlsson, Näsby, Valberedningen
Siw Lindgren ordförande, Mariane Granguist-Balk, Uffe Tendal, Björn Steen, Sven-Erik Turesson och Bodil Davidsson från Ökna.

§9. Förklarade ordföranden sammanträdet öppnat.

§10. Godkändes dagordningen.

§11. Utsågs Bo att tillika med ordföranden justera dagens protokoll.

§12. Genomgicks föregående protokoll från styrelsens konstituering 1/8 2021.

§13. Vår ekonomi;
Redovisade Jan-Olov ekonomin. Alla har betalt avgiften 2021 och årets underskott blev 974 kr. varav VP annons kostat 2.915 kr. Behållningen är därmed 31.758 kr.
Beslutades oförändrad årsavgift 2022 till 150 kr.
Uppdrogs till Jan-Olov att om lämpligt flytta vårt konto från SEB med numera svårtillgänglighet till att öppna konto i Länsförsäkringar Bank.

§14. 2022 Årsmöte.
Beslutades årsmötet äga rum söndagen 3 april kl. 15 i Ladan med Ökna Hembygdsförening som värd.
Förutom årsmötet diskuterades inslag från Ökna Hembygdsförening under högst 45 minuter.
Kjell och Siw utformar kallelsen.
Tord skriver 2021 verksamhetsberättelse.

Ivan informerade om Valberedningens arbete.
Dessutom att Nye föreningen är värd för 2023 Årsmöte och Skirö föreningen i Östra Härads Trädgård för Kretsträffen 2023.

§15. Årets Kretsträff i Bäckseda sker i sommar på särskild inbjudan.

§16. Höstträff.
Beslutades årets ”Höstträff för representanter från Kretsens föreningar” till kvällen 31 oktober i Näsby.
Väckte Kjell frågan om förslag på ytterligare aktiviteter om möten, projekt mm.
Åtog sig Tord att ta upp med administratören Michael Kornby, på Ivans förslag angående vår hemsida www.vetlandahembygdskrets.se att alla föreningar länkas till och från egna hemsidor.

§17. Informerade Kjell om aktuellt från länsförbundet;
Årsmötet blir i Tranås 23/4 med enligt Bos förhoppning om bättre effektivitet än det senaste digitala. Ungdomsläger blir i Sävsjö. Tidningen ”Utflykt nr.5” är på gång.
Förbundsstyrelsen uppdelat kommer under året att besöka samtliga föreningar som en uppföljning till 2015 års demokratiprojekt och sammanhängande besökrunda.
Riksstämman blir i Nyköping 3-5/6

§18. Nästa möte blir konstituerande styrelsemöte efter Årsmötet.

§19. Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat och tackade för den rikliga förtäringen.

Tord Hedström