Styrelseprotokoll

Sammanträde den 13 februari 2022 i Ökna hos Siw Lindgren.

Närvarande:
Kjell Gunnarsson, ordförande, Myresjö
Gunilla Nordberg, vice ordförande, Skirö
Tord Hedström, sekreterare, Näshult
Jan-Olov Karlsson, kassör Ramkvilla
Bo Fransson, Näsby

Dessutom;
Ivan Karlsson, Näsby, Valberedningen
Siw Lindgren ordförande, Mariane Granguist-Balk, Uffe Tendal, Björn Steen, Sven-Erik Turesson och Bodil Davidsson från Ökna.

§9. Förklarade ordföranden sammanträdet öppnat.

§10. Godkändes dagordningen.

§11. Utsågs Bo att tillika med ordföranden justera dagens protokoll.

§12. Genomgicks föregående protokoll från styrelsens konstituering 1/8 2021.

§13. Vår ekonomi;
Redovisade Jan-Olov ekonomin. Alla har betalt avgiften 2021 och årets underskott blev 974 kr. varav VP annons kostat 2.915 kr. Behållningen är därmed 31.758 kr.
Beslutades oförändrad årsavgift 2022 till 150 kr.
Uppdrogs till Jan-Olov att om lämpligt flytta vårt konto från SEB med numera svårtillgänglighet till att öppna konto i Länsförsäkringar Bank.

§14. 2022 Årsmöte.
Beslutades årsmötet äga rum söndagen 3 april kl. 15 i Ladan med Ökna Hembygdsförening som värd.
Förutom årsmötet diskuterades inslag från Ökna Hembygdsförening under högst 45 minuter.
Kjell och Siw utformar kallelsen.
Tord skriver 2021 verksamhetsberättelse.

Ivan informerade om Valberedningens arbete.
Dessutom att Nye föreningen är värd för 2023 Årsmöte och Skirö föreningen i Östra Härads Trädgård för Kretsträffen 2023.

§15. Årets Kretsträff i Bäckseda sker i sommar på särskild inbjudan.

§16. Höstträff.
Beslutades årets ”Höstträff för representanter från Kretsens föreningar” till kvällen 31 oktober i Näsby.
Väckte Kjell frågan om förslag på ytterligare aktiviteter om möten, projekt mm.
Åtog sig Tord att ta upp med administratören Michael Kornby, på Ivans förslag angående vår hemsida www.vetlandahembygdskrets.se att alla föreningar länkas till och från egna hemsidor.

§17. Informerade Kjell om aktuellt från länsförbundet;
Årsmötet blir i Tranås 23/4 med enligt Bos förhoppning om bättre effektivitet än det senaste digitala. Ungdomsläger blir i Sävsjö. Tidningen ”Utflykt nr.5” är på gång.
Förbundsstyrelsen uppdelat kommer under året att besöka samtliga föreningar som en uppföljning till 2015 års demokratiprojekt och sammanhängande besökrunda.
Riksstämman blir i Nyköping 3-5/6

§18. Nästa möte blir konstituerande styrelsemöte efter Årsmötet.

§19. Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat och tackade för den rikliga förtäringen.

Tord Hedström