Verksamhetsberättelser

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

UPPGIFTEN

Kretsen är ett samarbetsorgan för hembygdsföreningarna i Vetlanda kommun.
Kretsens uppgift är att vara rådgivande och att underlätta hembygdsarbetet i gemensamma frågor och angelägenheter. Dess syfte bör vara att levandegöra och bevara bygdens kultur och uppmärksamma och understödja särarten däri, samt att stimulera ungdomens intresse för hembygdsvård.

Bland arbetsuppgifterna ingår också utgivningen av hembygdslitteratur.

23 föreningar är medlemmar i kretsen.

STYRELSEN

Styrelsen har bestått av:

Kjell Gunnarsson, Myresjö, ordförande
Gunilla Nordberg, Skirö, vice ordförande
Tord Hedström, Näshult, sekreterare
Jan-Olov Karlsson, Ramkvilla, kassör
Bo Fransson, Näsby

Styrelsen har haft 3 protokollförda möten.

Kjell Gunnarsson och Iris Thydén, Skede, har representerat kretsen i länsförbundet.

Valberedningen har bestått av Ivan Karlsson, Näsby, Lisbeth Gustafsson, Alseda och Gisela Brumme Lannaskede.

Revisorer har varit Mats Gerebrink, Lemnhult, och Kjell-Egon Strandh, Bäckaby.

VERKSAMHETEN 2020

Årsmötet 2020, hölls söndagen 12/7 coronapåverkat och stadgemässigt försent och utomhus å Karlstorps hembygdsgård med Karlstorp föreningen som värd. 14 föreningar var representerade och sammanlagt deltog 27 personer.

Året har präglats av coronapandemin och inte mycket har hänt i Kretsens projekt, varken normalspårig eller smalspårig järnvägar eller dansbanor.

Kretsens nya hemsida www.vetlandahembygdskrets.se har fyllts på med det material som Sven Sterner under flera år dokumenterat på Njudungs hemsida från järnvägsprojekten.
Även Kretsens verksamhets berättelse och årsmötes protokoll förs in under en flik. Förslaget med en mer samlad presentation av kretsens ingående föreningar bör nu kunna materialiseras på hemsida.

Sommarens kretsträff samordnades med årsmötet varvid Alf Tagesson presenterade Karlstorp föreningen som bildades 1956 och socknen som har 3-400 invånare. Deltagarna bjöds in att vandra runt i hembygdsgårdens olika byggnader och inspektera en staty av Marcus Larsson.

Ordförandeträff den 26/10 i Näsby med Patricia Hallman etnolog på Jönköpings Läns Museum och Elin Bexell landstingsutvecklare på Vetlanda kommun och med 13 närvarande och 10 föreningar.

Om en ny tidskrift UTFLYKT med olika teman som sprids i länet, att mycket har varit inställt men personalstyrkan är intakt.

Om Vetlandas Landsbygdsveckan och inventering av ”öde hus”

(Anteckningar är utskickade till alla föreningar per mail efter mötet.)

Höstens Arkivens dag, med temat ”Svart på vitt”, genomfördes av några av kretsens föreningar.

Björkö föreningen bjöd in till ett lyckat Sommarläger med 25 deltagare på uppdrag av förbundet.

Kommunen genomförde årets information om bidrag mm digitalt.

EKONOMI

Vid budgetårets ingång var kassabehållningen 30.971 kronor och vid dess utgång 32.732 kr. vilket ger ett överskott på 2.600 kr.

SLUTORD

Styrelsen tackar medlems föreningarna för detta gångna mycket annorlunda år samt att i den ”nystart” som förhoppningsvis nu är på gång behövs verkligen ett brett engagemang och ideellt arbete i våra hembygdsföreningar.

 

Skede den 5 juli 2021

Kjell Gunnarsson Gunilla Nordberg
Jan-Olov Karlsson Bo Fransson
Tord Hedström

 


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

UPPGIFTEN

Kretsen är ett samarbetsorgan för hembygdsföreningarna i Vetlanda kommun.
Kretsens uppgift är att vara rådgivande och att underlätta hembygdsarbetet i gemensamma frågor och angelägenheter. Dess syfte bör vara att levandegöra och bevara bygdens kultur och uppmärksamma och understödja särarten däri, samt att stimulera ungdomens intresse för hembygdsvård.
Bland arbetsuppgifterna ingår också utgivningen av hembygdslitteratur.

23 föreningar är medlemmar i kretsen.

STYRELSEN

Styrelsen har bestått av:

Kjell Gunnarsson, Myresjö, ordförande
Gunilla Nordberg, Skirö, vice ordförande
Tord Hedström, Näshult, sekreterare
Jan-Olov Karlsson, Ramkvilla, kassör
Bo Fransson, Näsby

Styrelsen har haft 3 protokollförda möten.

Kjell Gunnarsson och Iris Thydén, Skede, har representerat kretsen i länsförbundet.
Valberedningen har bestått av Ivan Karlsson, Näsby, Sören Carlsson, Lemnhult, och Lisbeth Gustafsson, Alseda.
Revisorer har varit Mats Gerebrink, Lemnhult, och Kjell-Egon Strandh, Bäckaby.

VERKSAMHETEN 2019

Årsmötet 2019,
hölls onsdagen den 3/4 i Stenberga hembygdsgård med Stenberga föreningen som värd.
18 föreningar var representerade och sammanlagt deltog 37 personer.

Tord Hedström berättade om järnvägsgruppernas långsiktiga arbete.
Lars-Åke Andersson berättade om inkomna bidrag och hans egen granskning av
VP annonser genom åren om dansbanor och dansställen inom Vetlanda kommun.

Anne Sognefur anmälda att Stenberga föreningen mottagit Karl Antonssons fotosamling sammanlagt 70 pärmar.
Klaes Petter Sunesson berättade om olika geografiska perspektiv på Jönköpings län.
Roger Karlsson berättade om Stenberga med 160 personer i socknen och en start 1278, Nils Dacke hos Grym, Pälle Näver och intresset för stockbåtar men förlaga från stenåldern. Nu har man Näverbyn.

Sommarens kretsträff 7/7 i Bäckabygården f.d. prästbostad med Bäckaby hembygds och sockenföreningen och Kjell-Egon Strandh som värd. Föreningen berättade om förutsättningar för att kunna driva gården som enda samlingspunkt i byn och behovet av stöd. Även kyrkogården visades.
I diskussionen föreslogs ett gemensamt projekt om ”Andréen barnen och Tändsticksflickorna” Utrycktes också farhågor kring den aktuella diskussionen om ”Hubville” och den i så fall centralisering av befolkningen till Vetlanda. Ett XY-tal personer deltog.

Ordförandeträff den 22/10 med Thomas Lööf å Vetlanda Museum, med 15 närvarande föreningar.
(Anteckningar är utskickade till föreningarna per mail den …./10.)

Berättades om museets renovering och verksamhet. Diskuterades Vetlandas 100 års jubileum, För vem? då socknar är mycket äldre och ingår i Vetlanda kommun först på 1970 talet.
Diskuterades EU vattendirektiv och hur vi försvarar vår hembygd.
Föreslogs att Kretsen tar fram en egen presentation av hembygdsföreningarna verksamheter i stället för förbundets.

Höstens Arkivens dag, med temat ”Gömt och Glömt”, genomfördes av sex av våra föreningar.

Under året har två järnvägsgrupper arbetat långsiktigt: Åtta föreningar som sedan 2012 har samlat historiken kring järnvägen Sävsjö-Målilla och fem föreningar som 2015 startade motsvarande arbete kring järnvägen Nässjö-Sävsjöström. Nu även med en film.

Skyltar finns uppsatta och dokumentation insamlas. Se under särskild rubrik bearbetat av Sven Sterner på www.vetlandahembygdsforening.se.

Följande föreningar har jubilerat; Nävelsjö 25 år, Näsby 75 år och Myresjö 90 år och uppvaktats av styrelsen..

EKONOMI

Vid årets ingång var kassabehållningen 30.971 kronor och vid dess utgång ….. kronor, vilket ger ett överskott under 2019 på ….. kronor.

SLUTORD

Styrelsen tackar alla medlems föreningar för det gångna året samt för det engagemang och ideella arbete som utförs i föreningarna.

Stenberga den … februari 2020

Kjell Gunnarsson Gunilla Nordberg

Jan-Olov Karlsson Bo Fransson

Tord Hedström