Verksamhetsberättelser

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2023

UPPGIFTEN

Kretsen är ett samarbetsorgan för hembygdsföreningarna i Vetlanda kommun.

Kretsens uppgift är att vara rådgivande och att underlätta hembygdsarbetet i gemensamma frågor och angelägenheter. Dess syfte bör vara att levandegöra och bevara bygdens kultur och uppmärksamma och understödja särarten däri, samt att stimulera ungdomens intresse för hembygdsvård.

Bland arbetsuppgifterna ingår också utgivningen av hembygdslitteratur.

23 föreningar är medlemmar i kretsen.

STYRELSEN

Styrelsen har bestått av: Kjell Gunnarsson, Myresjö, ordförande

Gunilla Nordberg, Skirö, vice ordförande Tord Hedström, Näshult, sekreterare

Jan-Olov Karlsson, Ramkvilla, kassör Bo Fransson, Näsby

Styrelsen har haft tre protokollförda möten sedan 2023 års årsmötet.

Kjell Gunnarsson och Iris Thydén, Skede, har representerat kretsen i länsförbundet.

Revisorer har varit Mats Gerebrink, Lemnhult, och Kjell-Egon Strandh, Bäckaby. Med Per-Erik Holmgren som ersättare.

Valberedningen har bestått av Ivan Karlsson, Näsby, Gisela Brumme, Lannaskede och Kjell Johansson, Alseda.

VERKSAMHETEN 2023

Årsmötet 2023, hölls söndagen 26/3 med Nye Hembygdsförening som värd.

Med närvarande från 18 föreningar.

Bland annat uppdrogs år styrelsen att återkomma med förslag till nästa årsmöte om reviderade stadgar.

Protokoll finns på www.vetlandahembygdskrets.se

Karl-Eric Carlsson berättade om Nye socken omnämnt i brev från 1290 till idag med en hembygdspark med 5 hus och ett under tillbyggnad.

Sommarens kretsträff ägde rum söndagen 20/8 med samling i Skirö gården med Skirö Sockens Bygdeförening som värd.

Höstens Kulturarvsdag hade temat ”Levande Kulturarv”

Höstträff på Vetlanda Museum 24/10 med 24 deltagare från 14 föreningar. Och pågående utställning med Birgitta Yavari-Ilan. Museichef Åsa Stenström och Patricia Monroy intendent berättade om deras pågående verksamheter,

Birger Johansson Alseda hade samlat 23.407 personnamn från socknens gårdar med start i medeltiden.

Marcus Karlbom berättade om sökande efter torp med hjälp av GPS i Ökna socken.

Udelades UTFLYKT nr 6 på temat ”Hemligheter och Jord” att spridas inom föreningarna.

Anteckningar finns på vår hemsida.

Arkivens dag, med temat ”Färg och form”, genomfördes av några av föreningarna.

EKONOMI

Vid budgetårets ingång var kassabehållningen 33.386 kr. och vid dess utgång

35.609 kr. vilket ger ett överskott under året på 2,223 kr.

SLUTORD

Styrelsen vill gärna uppmärksamma föreningarnas långsiktiga hembygdsarbete under det gågna året från medeltiden och framåt till både bättre och sämre tider.

Nävelsjö den 24 mars 2024

Kjell Gunnarsson Gunilla Nordberg Jan-Olov Karlsson Bo Fransson Tord Hedström


VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2022

UPPGIFTEN  Kretsen är ett samarbetsorgan för hembygdsföreningarna i Vetlanda kommun. Kretsens uppgift är att vara rådgivande och att underlätta hembygdsarbetet i gemensamma frågor och angelägenheter. Dess syfte bör vara att levandegöra och bevara bygdens kultur och uppmärksamma och understödja särarten däri, samt att stimulera ungdomens intresse för hembygdsvård. Bland arbetsuppgifterna ingår också utgivningen av hembygdslitteratur.

23 föreningar är medlemmar i kretsen.

STYRELSEN

Styrelsen har bestått av: Kjell Gunnarsson, Myresjö, ordförande, Gunilla Nordberg, Skirö, vice,

Tord Hedström, Näshult, sekreterare, Jan-Olov Karlsson, Ramkvilla, kassör

Bo Fransson, Näsby

Styrelsen har haft tre protokollförda möten sedan förra årsmötet.

Kjell Gunnarsson och Iris Thydén, Skede, har representerat kretsen i länsförbundet.

Valberedningen har bestått av Ivan Karlsson, Näsby, Gisela Brumme Lannaskede och

Alf Tagesson Karlstorp.

Revisorer har varit Mats Gerebrink, Lemnhult, och Kjell-Egon Strandh, Bäckaby. (Per-Erik Holmgren har varit ersättare)

VERKSAMHETEN.

Årsmötet 2022, hölls söndagen 3/4 i Ladan med Ökna Hembygdsförening som värd.

Med 38 närvarande från 16 föreningar.

Sven Erik Turesson berättade om Ökna sockens historia och Markus Karlbom om torpinventering. Som mest mobiliserades 12 ryttare och 11 husarer.

Och Tina Andreasson från Vuxenskolan berättade om pågående program.

Sommarens kretsträff ägde rum söndagen 21/8 i Mela Kvarn, med Bäckseda föreningen som värd.

Höstens Kulturarvsdag hade temat ”Hållbart Kulturarv”

Höstträff med representanter från Kretsens föreningar hölls den 31/10 i Näsby;

Med åtta föreningar och 16 deltagare.

Vittnades om och diskuterades hur bättre engagera medlemmarna, hur använda facebook och även instagram, tillfälliga hemsidor och Youtoube förutom mer traditionella medlemsblad och böcker.

Dessutom om www.vetlandahembygdskrets.se och om tågprojektet i ett avslutande spår.

Berättades från Länsförbundets pågående utvärdering av föreningarna i länet och om att många föreningar har lite kontakt. Diskuterades om nyttan av förbundet förutom försäkringen och hur bra är den egentligen??

Udelades UTFLYKT nr 5 att spridas inom föreningarna.

Arkivens dag, med temat ”Myter och Mysterier”, genomfördes av några av föreningarna.

EKONOMI

Vid budgetårets ingång var kassabehållningen 31.758 kr. och vid dess utgång

33.386 kr. vilket ger ett överskott under året på 1.628 kr.

SLUTORD

Styrelsen vill gärna uppmärksamma föreningarnas långsiktiga hembygdsarbete under det gågna året. Ett år som inte blev normalt nu heller men med krig i Ukraina visar brutalt vad en hembygd är värd när den hotas.


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

UPPGIFTEN

Kretsen är ett samarbetsorgan för hembygdsföreningarna i Vetlanda kommun.
Kretsens uppgift är att vara rådgivande och att underlätta hembygdsarbetet i gemensamma frågor och angelägenheter. Dess syfte bör vara att levandegöra och bevara bygdens kultur och uppmärksamma och understödja särarten däri, samt att stimulera ungdomens intresse för hembygdsvård.
Bland arbetsuppgifterna ingår också utgivningen av hembygdslitteratur.

23 föreningar är medlemmar i kretsen.

STYRELSEN

Styrelsen har bestått av:
Kjell Gunnarsson, Myresjö, ordförande
Gunilla Nordberg, Skirö, vice ordförande
Tord Hedström, Näshult, sekreterare
Jan-Olov Karlsson, Ramkvilla, kassör
Bo Fransson, Näsby

Styrelsen har haft två protokollförda möten samt ett i juni inför förra årsmötet.
Kjell Gunnarsson och Iris Thydén, Skede, har representerat kretsen i länsförbundet.
Valberedningen har bestått av Ivan Karlsson, Näsby, Gisela Brumme Lannaskede och Alf Tagesson Karlstorp.
Revisorer har varit Mats Gerebrink, Lemnhult, och Kjell-Egon Strandh, Bäckaby.

VERKSAMHETEN 2021

Årsmötet 2021, hölls söndagen 1/8 coronapåverkat och stadgemässigt försent och utomhus Skede hembygdsgård med Skede föreningen som värd. 16 föreningar var representerade och sammanlagt deltog kring 30 personer. Regn medförde i avslutningen en inflytting.

Vid årsmötet avrapporterades Lars-Åke Andersson ”Dansbaneprojektet” om dansbanor och dansställen i våra socknar. Projektet finns redovisat å Kretsens hemsida www.vetlandahembygdskrets.se Om vid framtida arkiv städningar mer material upptäcks går det bra att komplettera å hemsidan.

Sommarens kretsträff samordnades med årsmötet med berättelser från Skede och forntida industrier längs Solgen ån.

Höstens Kulturarvsdag hade temat ”Kultur för alla”

Ordförandeträff den 25/10 i Näsby;
Med tio föreningar närvarande och en diskussion om hur föreningarna arbetar och håller kontakt med medlemmarna under pandemin. En rad lokala inslag redovisades från Lannashede, Näsby, Fröderyd, Njudung med flera..

Michael Kornby Näshult, vår support berättade om www.vetlandahembygdskrets.se under uppbyggnad och framtida möjligheter. michaelkornby@hotmail.com.
Sven Sterner visade i film och bild en resa i tid och rum mellan Sävsjöström och Nässjö. Och därmed framgick att tåg projektet fortfarande lever och är inte klart.

Anteckningar från mötet är utskickade och tidskrift UTFLYKT nr 4 delades ut att spridas inom föreningarna.

Höstens Arkivens dag, med temat ”Röster i Arkivet”, genomfördes av några av kretsens föreningar med en gemensam annonsering.

Kommunen genomförda årets information om bidrag mm digitalt.

EKONOMI

Vid budgetårets ingång var kassabehållningen 32.732 kr. och vid dess utgång 31.758 kr. vilket ger ett underskott på 974 kr.

SLUTORD

Styrelsen tackar medlems föreningarna för detta gångna mycket annorlunda två år samt att i den återgång till det ”normala” som förhoppningsvis nu är på gång kan våra hembygdsföreningar vara ett viktigt bidrag.

Skede den 5 juli 2021

 


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

UPPGIFTEN

Kretsen är ett samarbetsorgan för hembygdsföreningarna i Vetlanda kommun.
Kretsens uppgift är att vara rådgivande och att underlätta hembygdsarbetet i gemensamma frågor och angelägenheter. Dess syfte bör vara att levandegöra och bevara bygdens kultur och uppmärksamma och understödja särarten däri, samt att stimulera ungdomens intresse för hembygdsvård.

Bland arbetsuppgifterna ingår också utgivningen av hembygdslitteratur.

23 föreningar är medlemmar i kretsen.

STYRELSEN

Styrelsen har bestått av:

Kjell Gunnarsson, Myresjö, ordförande
Gunilla Nordberg, Skirö, vice ordförande
Tord Hedström, Näshult, sekreterare
Jan-Olov Karlsson, Ramkvilla, kassör
Bo Fransson, Näsby

Styrelsen har haft 3 protokollförda möten.

Kjell Gunnarsson och Iris Thydén, Skede, har representerat kretsen i länsförbundet.

Valberedningen har bestått av Ivan Karlsson, Näsby, Lisbeth Gustafsson, Alseda och Gisela Brumme Lannaskede.

Revisorer har varit Mats Gerebrink, Lemnhult, och Kjell-Egon Strandh, Bäckaby.

VERKSAMHETEN 2020

Årsmötet 2020, hölls söndagen 12/7 coronapåverkat och stadgemässigt försent och utomhus å Karlstorps hembygdsgård med Karlstorp föreningen som värd. 14 föreningar var representerade och sammanlagt deltog 27 personer.

Året har präglats av coronapandemin och inte mycket har hänt i Kretsens projekt, varken normalspårig eller smalspårig järnvägar eller dansbanor.

Kretsens nya hemsida www.vetlandahembygdskrets.se har fyllts på med det material som Sven Sterner under flera år dokumenterat på Njudungs hemsida från järnvägsprojekten.
Även Kretsens verksamhets berättelse och årsmötes protokoll förs in under en flik. Förslaget med en mer samlad presentation av kretsens ingående föreningar bör nu kunna materialiseras på hemsida.

Sommarens kretsträff samordnades med årsmötet varvid Alf Tagesson presenterade Karlstorp föreningen som bildades 1956 och socknen som har 3-400 invånare. Deltagarna bjöds in att vandra runt i hembygdsgårdens olika byggnader och inspektera en staty av Marcus Larsson.

Ordförandeträff den 26/10 i Näsby med Patricia Hallman etnolog på Jönköpings Läns Museum och Elin Bexell landstingsutvecklare på Vetlanda kommun och med 13 närvarande och 10 föreningar.

Om en ny tidskrift UTFLYKT med olika teman som sprids i länet, att mycket har varit inställt men personalstyrkan är intakt.

Om Vetlandas Landsbygdsveckan och inventering av ”öde hus”

(Anteckningar är utskickade till alla föreningar per mail efter mötet.)

Höstens Arkivens dag, med temat ”Svart på vitt”, genomfördes av några av kretsens föreningar.

Björkö föreningen bjöd in till ett lyckat Sommarläger med 25 deltagare på uppdrag av förbundet.

Kommunen genomförde årets information om bidrag mm digitalt.

EKONOMI

Vid budgetårets ingång var kassabehållningen 30.971 kronor och vid dess utgång 32.732 kr. vilket ger ett överskott på 2.600 kr.

SLUTORD

Styrelsen tackar medlems föreningarna för detta gångna mycket annorlunda år samt att i den ”nystart” som förhoppningsvis nu är på gång behövs verkligen ett brett engagemang och ideellt arbete i våra hembygdsföreningar.

 

Skede den 5 juli 2021

Kjell Gunnarsson Gunilla Nordberg
Jan-Olov Karlsson Bo Fransson
Tord Hedström

 


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

UPPGIFTEN

Kretsen är ett samarbetsorgan för hembygdsföreningarna i Vetlanda kommun.
Kretsens uppgift är att vara rådgivande och att underlätta hembygdsarbetet i gemensamma frågor och angelägenheter. Dess syfte bör vara att levandegöra och bevara bygdens kultur och uppmärksamma och understödja särarten däri, samt att stimulera ungdomens intresse för hembygdsvård.
Bland arbetsuppgifterna ingår också utgivningen av hembygdslitteratur.

23 föreningar är medlemmar i kretsen.

STYRELSEN

Styrelsen har bestått av:

Kjell Gunnarsson, Myresjö, ordförande
Gunilla Nordberg, Skirö, vice ordförande
Tord Hedström, Näshult, sekreterare
Jan-Olov Karlsson, Ramkvilla, kassör
Bo Fransson, Näsby

Styrelsen har haft 3 protokollförda möten.

Kjell Gunnarsson och Iris Thydén, Skede, har representerat kretsen i länsförbundet.
Valberedningen har bestått av Ivan Karlsson, Näsby, Sören Carlsson, Lemnhult, och Lisbeth Gustafsson, Alseda.
Revisorer har varit Mats Gerebrink, Lemnhult, och Kjell-Egon Strandh, Bäckaby.

VERKSAMHETEN 2019

Årsmötet 2019,
hölls onsdagen den 3/4 i Stenberga hembygdsgård med Stenberga föreningen som värd.
18 föreningar var representerade och sammanlagt deltog 37 personer.

Tord Hedström berättade om järnvägsgruppernas långsiktiga arbete.
Lars-Åke Andersson berättade om inkomna bidrag och hans egen granskning av
VP annonser genom åren om dansbanor och dansställen inom Vetlanda kommun.

Anne Sognefur anmälda att Stenberga föreningen mottagit Karl Antonssons fotosamling sammanlagt 70 pärmar.
Klaes Petter Sunesson berättade om olika geografiska perspektiv på Jönköpings län.
Roger Karlsson berättade om Stenberga med 160 personer i socknen och en start 1278, Nils Dacke hos Grym, Pälle Näver och intresset för stockbåtar men förlaga från stenåldern. Nu har man Näverbyn.

Sommarens kretsträff 7/7 i Bäckabygården f.d. prästbostad med Bäckaby hembygds och sockenföreningen och Kjell-Egon Strandh som värd. Föreningen berättade om förutsättningar för att kunna driva gården som enda samlingspunkt i byn och behovet av stöd. Även kyrkogården visades.
I diskussionen föreslogs ett gemensamt projekt om ”Andréen barnen och Tändsticksflickorna” Utrycktes också farhågor kring den aktuella diskussionen om ”Hubville” och den i så fall centralisering av befolkningen till Vetlanda. Ett XY-tal personer deltog.

Ordförandeträff den 22/10 med Thomas Lööf å Vetlanda Museum, med 15 närvarande föreningar.
(Anteckningar är utskickade till föreningarna per mail den …./10.)

Berättades om museets renovering och verksamhet. Diskuterades Vetlandas 100 års jubileum, För vem? då socknar är mycket äldre och ingår i Vetlanda kommun först på 1970 talet.
Diskuterades EU vattendirektiv och hur vi försvarar vår hembygd.
Föreslogs att Kretsen tar fram en egen presentation av hembygdsföreningarna verksamheter i stället för förbundets.

Höstens Arkivens dag, med temat ”Gömt och Glömt”, genomfördes av sex av våra föreningar.

Under året har två järnvägsgrupper arbetat långsiktigt: Åtta föreningar som sedan 2012 har samlat historiken kring järnvägen Sävsjö-Målilla och fem föreningar som 2015 startade motsvarande arbete kring järnvägen Nässjö-Sävsjöström. Nu även med en film.

Skyltar finns uppsatta och dokumentation insamlas. Se under särskild rubrik bearbetat av Sven Sterner på www.vetlandahembygdsforening.se.

Följande föreningar har jubilerat; Nävelsjö 25 år, Näsby 75 år och Myresjö 90 år och uppvaktats av styrelsen..

EKONOMI

Vid årets ingång var kassabehållningen 30.971 kronor och vid dess utgång ….. kronor, vilket ger ett överskott under 2019 på ….. kronor.

SLUTORD

Styrelsen tackar alla medlems föreningar för det gångna året samt för det engagemang och ideella arbete som utförs i föreningarna.

Stenberga den … februari 2020

Kjell Gunnarsson Gunilla Nordberg

Jan-Olov Karlsson Bo Fransson

Tord Hedström