Styrelsens möte juli 2023 och stadgeutkast

Styrelsens sammanträde den 23 juli 2023 hos Gunilla Nordberg, Tolja 1, Skirö.

Närvarande:   Kjell Gunnarsson, ordförande, Myresjö.  Bo Fransson Näsby,                                

                       Gunilla Nordberg, Skirö.  Jan-Olov Karlsson, Ramkvilla

                       Tord Hedström, Näshult               

11. Förklarade ordföranden sammanträdet öppnat.

12. Utsågs Bo att tillika med ordföranden justera dagens protokoll.

13. Godkändes förgående protokoll från styrelsens möte den 26 mars.

14. Kassarapporten är i stiltje, men en förening har inte betalat årsavgiften.

15. Sommarens kretsträff blir den 20 augusti med start kl. 15 i Skirögården, med föreningarna i Skirö och Njudung som värdar. Inbjudan görs av Gunilla och Kjell.

16. Höstträffen, ”Ordförandeträff”, blir den 24 oktober i Näsby. Klar som deltagare är Patricia Monroy. Kanske dessutom Vetlandas museichef, Åsa Stenström, trots tidigare förfall. Bo kollar om möjlig facebook-kurs, som en uppföljning av förra årets genomgång av Joakim Freijd. Dessutom inventering av gårdar och torp på ett bra sätt.

17. Spårprojekten, varvid smalspåret är avslutat och normalspåret i stort sett är avslutat, då Björkös skylt samt en extra skylt på platsen där rallargängen från syd och nord möttes saknas. Bäckseda har f.n. passat. Mycket dokumentation finns på www.vetlandahembygdskrets.se.

Frågan blir då om kretsen ska starta något nytt projekt som involverar flera föreningar.

Diskuterades: Bussbolag, mjölkbilar, taxirörelser och leveranser.

18. Diskuterades, på uppdrag av årsmötet, översyn av kretsens stadgar. Tord skickar ut förslag.

19. 2024 års årsmöte blir i Nävelsjö och kretsträffen blir i Myresjö.

20. Kulturarvsdagen, med temat ”Levande kulturarv”, blir den 8-10 september.

Arkivens dag, med temat ”Färg och form”, blir den 11 november.

21. Från Länsförbundet:

Besök hos förbundets 137 föreningar pågår.

Ungdomsläger i Gislaved den 4-6 augusti.

Ordförandeträff i Jönköping den 21 oktober.

Kommande nummer av skriften UTFLYKT har teman ”Hemligheter” och ”Jord”.

22. Nästa styrelsemöte blir på kallelse av ordföranden.

23. Ordföranden tackade värdinnan och förklarade sammanträdet avslutat.        

Tord Hedström       

 

……………………….UTKAST FÖRSLAG:

” STADGAR FÖR VETLANDA HEMBYGDSKRETS.

Stadgarna antogs 4/11 1981 i Vetlanda och reviderades 21/4 1993 i Ramkvilla..

Samt 2024-2025…..

Syfte.

§1. Vetlanda Hembygdskrets är ett samarbetsorgan för Hembygdsföreningar i Vetlanda kommun.

§2. Kretsens uppgift är att vara ett forum för samarbete i gemensamma frågor. Syftet är att levandegöra och informera om bygdens kultur, uppmärksamma och understödja dess särarter, samt stimulera ungdomens intresse för hembygden.

Kretsen årsmöte.

§3. Kretsen håller årsmöte på kallelse av styrelsen senast sista mars.

Mötet sker på plats med en medlemsförening som värd i en turordning som föreslås av styrelsen. Kallelse utsänts till varje medlems förening senast tre veckor innan mötet.

Vid mötet har varje förening rätt att delta med en röstberättigad delegat per påbörjat hundratal medlemmar.

Mötet är beslutsmässig när representanter från minst hälften av föreningarna är närvarande.

Extra kretsmöte kallas på motsvarande sätt av styrelsen eller om minst sju föreningar begär det.

§4. Årsmötet väljer en styrelse som består av fem ledamöter med god spridning mellan medlemsföreningar. Ordförande utses på ett år medan övriga på två år. I första hand med växelvisa mandatperioder.

Årsmötet utser två revisorer samt en valberedning på tre personer med god spridning inom kretsen.

§5. Årsmötet beslutar om årsavgift till kretsen.

Styrelsen.

§6. Styrelsen beslutar om funktionärer och övriga uppgifter inom styrelsen.

Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse och är beslutsmässig med minst tre närvarande.

§7. Protokoll från årsmöte och styrelsemöte utsänts till medlemsföreningarna. Samt publiceras på Kretsens hemsida www.vetlandahembygdskrets.se

Arbetsformer.

§8. Styrelsen ska bevaka aktuella frågor och bjuda in till allmänna informations och diskussions möten inom Kretsen, ta emot förslag och tillsätta projekt och studier, uppmuntra till dokumentation och spridning av information mellan medlemsföreningarna.

Ändring av stadgar och Kretsens upplösning

§9. Ändring av dessa stadgar kan ske vid ett årsmöte och ytterligare ett Kretsmöte.

§10. Kretsens upplöses när mer än hälften av hembygdsföreningarna i Vetlanda inte längre är medlemmar eller efter beslut på två årsmöten. Eventuella tillgångarna överlämnas till de föreningar som är medlemmar i Kretsen.

Posted in Okategoriserade.