Höstmöte Vetlanda Museum 24/10 2023

Anteckningar  Tord Hedström

Höstträff på Vetlanda Museum 24/10 2023

24 deltagare ordförande och styrelserepresentanter från 14 föreningar var närvarande.

Bäckaby, Fröderyd, Karlstorp, Korsberga, Lemnhult, Nävelsjö, Skirö, Stenberga och Södra Solberga saknades.

Ordförande Kjell Gunnarsson. Värd Åsa Stenström museichef . God fika ingick..

Vetlanda Museum

Åsa chef sedan 2018 presenterade verksamhet nu och i framtiden. Egentligen tre museer, dessutom Ädelfors Gruv och Mineral samt Skolmuseum i Forngården.

En viss fokus förskjutning; mer kulturhistoria och mindre konst. Med hela kommunen som arbetsområde, staden och socknarna. Har 4.13 tjänster, som tur är fördelat på fem personer och senast en musei pedagog.

Nu pågår utställningen Birgitta Yavari-Ilan, liv och konstnärskap. En mångfasetterad kvinna från Vetlanda i världen.

2024 planeras en lokalhistorisk utställning och bidrag efterlyses från hembygdsföreningarna.

Helen Höijer tog upp ”Hembygdsföreningarnas Rum” på Museet som fanns 2016-2017 och där tre föreningar i tur och ordning fick visa upp sin hembygd. Dock ej Lannaskede som väntade förgäves med klart, numera föråldrat, underlag.

Länsförbundet

Patricia Monroy intendent och etnolog informerad om verksamheten från Jönköping horisonten. Fokus är hela länet men ibland är det svårt med avstånden.

Flaggade för nytt möte efter det i Krokshult om torpinventering och hur dokumentera och digitalisera resultatet. Ny upptakt i Wrigstad 25/1.

UTFLYKT. Nr 6 I Tid och Rum fördelades av Kjell under mötet. 2024 kommer nästa med tema ”jord”. 3.000 ex. och i fortsättningen planeras för en gång per år. 

Alsedas gårdsinventering.

Birger Johansson visade resultatet av idogt arbete. ..från 1500 talet med 100, som mest 288 och numera 140 gårdar. Och med 23.407 personnamn. .

Mantal, delade mantal, förmedlade mantal, klostergårdar, kyrkorotar, Karl XI. Det hela klargörs genom köp av skiva eller USB sticka med viss prisdifference.

350 aluminium stolpar har dessutom satts upp i naturen.

 Ökna torpinventering.

Marcus Karlbom gav en förkortad version. Med utgångspunkt från alternativa kartor och GPS samt idogt sökande i naturen hittades 240 ställen där 50 torp fanns kvar och övriga kunde spåras genom rester såsom stenmurar, byggrester eller spår i naturen såsom äppelträd.

5. Spårprojektet fortfarande näst intill slut. Men nu återstår 3 skyltar som tillkommer Björkö för uppsättning. Omgående.

Nu efterlyses om det finns andra gemensamma frågeställningar som där det finns intresse och drivkraft. (Det var Gustaf Svensson som för länge sedan drev på för gemensam järnvägsdokumentation. Lars-Åke Andersson samlade ihop dansbane-dokumentation. Allt finns på vår hemsida www.vetlandahembygdskrets.se )

Styrelsens möte juli 2023 och stadgeutkast

Styrelsens sammanträde den 23 juli 2023 hos Gunilla Nordberg, Tolja 1, Skirö.

Närvarande:   Kjell Gunnarsson, ordförande, Myresjö.  Bo Fransson Näsby,                                

                       Gunilla Nordberg, Skirö.  Jan-Olov Karlsson, Ramkvilla

                       Tord Hedström, Näshult               

11. Förklarade ordföranden sammanträdet öppnat.

12. Utsågs Bo att tillika med ordföranden justera dagens protokoll.

13. Godkändes förgående protokoll från styrelsens möte den 26 mars.

14. Kassarapporten är i stiltje, men en förening har inte betalat årsavgiften.

15. Sommarens kretsträff blir den 20 augusti med start kl. 15 i Skirögården, med föreningarna i Skirö och Njudung som värdar. Inbjudan görs av Gunilla och Kjell.

16. Höstträffen, ”Ordförandeträff”, blir den 24 oktober i Näsby. Klar som deltagare är Patricia Monroy. Kanske dessutom Vetlandas museichef, Åsa Stenström, trots tidigare förfall. Bo kollar om möjlig facebook-kurs, som en uppföljning av förra årets genomgång av Joakim Freijd. Dessutom inventering av gårdar och torp på ett bra sätt.

17. Spårprojekten, varvid smalspåret är avslutat och normalspåret i stort sett är avslutat, då Björkös skylt samt en extra skylt på platsen där rallargängen från syd och nord möttes saknas. Bäckseda har f.n. passat. Mycket dokumentation finns på www.vetlandahembygdskrets.se.

Frågan blir då om kretsen ska starta något nytt projekt som involverar flera föreningar.

Diskuterades: Bussbolag, mjölkbilar, taxirörelser och leveranser.

18. Diskuterades, på uppdrag av årsmötet, översyn av kretsens stadgar. Tord skickar ut förslag.

19. 2024 års årsmöte blir i Nävelsjö och kretsträffen blir i Myresjö.

20. Kulturarvsdagen, med temat ”Levande kulturarv”, blir den 8-10 september.

Arkivens dag, med temat ”Färg och form”, blir den 11 november.

21. Från Länsförbundet:

Besök hos förbundets 137 föreningar pågår.

Ungdomsläger i Gislaved den 4-6 augusti.

Ordförandeträff i Jönköping den 21 oktober.

Kommande nummer av skriften UTFLYKT har teman ”Hemligheter” och ”Jord”.

22. Nästa styrelsemöte blir på kallelse av ordföranden.

23. Ordföranden tackade värdinnan och förklarade sammanträdet avslutat.        

Tord Hedström       

 

……………………….UTKAST FÖRSLAG:

” STADGAR FÖR VETLANDA HEMBYGDSKRETS.

Stadgarna antogs 4/11 1981 i Vetlanda och reviderades 21/4 1993 i Ramkvilla..

Samt 2024-2025…..

Syfte.

§1. Vetlanda Hembygdskrets är ett samarbetsorgan för Hembygdsföreningar i Vetlanda kommun.

§2. Kretsens uppgift är att vara ett forum för samarbete i gemensamma frågor. Syftet är att levandegöra och informera om bygdens kultur, uppmärksamma och understödja dess särarter, samt stimulera ungdomens intresse för hembygden.

Kretsen årsmöte.

§3. Kretsen håller årsmöte på kallelse av styrelsen senast sista mars.

Mötet sker på plats med en medlemsförening som värd i en turordning som föreslås av styrelsen. Kallelse utsänts till varje medlems förening senast tre veckor innan mötet.

Vid mötet har varje förening rätt att delta med en röstberättigad delegat per påbörjat hundratal medlemmar.

Mötet är beslutsmässig när representanter från minst hälften av föreningarna är närvarande.

Extra kretsmöte kallas på motsvarande sätt av styrelsen eller om minst sju föreningar begär det.

§4. Årsmötet väljer en styrelse som består av fem ledamöter med god spridning mellan medlemsföreningar. Ordförande utses på ett år medan övriga på två år. I första hand med växelvisa mandatperioder.

Årsmötet utser två revisorer samt en valberedning på tre personer med god spridning inom kretsen.

§5. Årsmötet beslutar om årsavgift till kretsen.

Styrelsen.

§6. Styrelsen beslutar om funktionärer och övriga uppgifter inom styrelsen.

Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse och är beslutsmässig med minst tre närvarande.

§7. Protokoll från årsmöte och styrelsemöte utsänts till medlemsföreningarna. Samt publiceras på Kretsens hemsida www.vetlandahembygdskrets.se

Arbetsformer.

§8. Styrelsen ska bevaka aktuella frågor och bjuda in till allmänna informations och diskussions möten inom Kretsen, ta emot förslag och tillsätta projekt och studier, uppmuntra till dokumentation och spridning av information mellan medlemsföreningarna.

Ändring av stadgar och Kretsens upplösning

§9. Ändring av dessa stadgar kan ske vid ett årsmöte och ytterligare ett Kretsmöte.

§10. Kretsens upplöses när mer än hälften av hembygdsföreningarna i Vetlanda inte längre är medlemmar eller efter beslut på två årsmöten. Eventuella tillgångarna överlämnas till de föreningar som är medlemmar i Kretsen.

Årsmötet i Nye 2023 och verksamhetsberättelse 2022

Vetlanda Hembygdskrets årsmöte den 26 mars 2023

Deltagare från respektive förening: Birger Johansson, Kjell Johanson och Monica Wennerholm Alseda. Anders Bronsek, Björkö. Kjell-Egon Strandh och Åke Rydlund Bäckaby, Jan-Åke Johansson Ekenässjön. Helen Höjer Fröderyd. Christine Swahn och Sindra Swahn Karlstorp. Anna Sognefur och Gösta Gustavsson Korsberga. Helen Höijer, Anki Lindahl, Gisela Brumme och Peter Brumme Lannaskede. Kjell Gunnarsson Myresjö. Gunilla Nordberg Njudung och Skirö. Karl-Eric Carlsson och Agnetha Hult Nye. Bo Fransson och Ivan Karlsson Näsby. Tord Hedström Näshult. Britt Frödå och Britt-Marie Hörnstein Nävelsjö. Jan-Olov Karlsson Ramkvilla. Iris Tydén och Eva Wenngren Skede. Siw Lindgren Ökna.

Dessutom: Karin Blomqvist, Rolf Blomqvist, Lennart Hult, Maj Liljeqvist och Anna- Kristina Mellstedt från Nye

Ej närvarande föreningar: Bäckseda, Lemnhult, Stenberga, Södra Solberga och Wikellagårdens Byalag.

§1. Styrelsens ordförande Kjell Gunnarsson förklarade årsmötet öppnat.

§2. Valdes Kjell Gunnarsson till ordförande för årsmötet och till sekreterare Tord Hedström.

§3. Valdes Helen Höijer och Anki Lindahl att med ordföranden justera årsmötets protokoll.

§4. Godkändes kallelsen till årsmötet och fastställdes den utskickade dagordningen.

§5. Fastställdes deltagarförteckning och röstlängd enligt ovan.

Verksamhetsåret 2022:

§6. Ordförande föredrog 2022 års verksamhetsberättelse. Berättelsen var utsänd med kallelsen och finns på www.vetlandahembygdskrets.se.

Start med årsmötet hos Ökna föreningen i Ladan.

Sommarens kretsträff i Mela kvarn. Höst träff i Näsby om hur engagera genom hemsidor, facebook, instagram, YouTube förrutom medlemsblad och böcker. Dessutom kretsens egen hemsida.

Om Jönköping förbundets pågående utvärdering av den gemensamma nyttan samt tidskriften UTFLYKT.

§7. Jan-Olov Karlsson redovisade 2022 års räkenskaper med en behållning av 33.386 kr. vilket innebär ett överskott under året med 1.628 kr.

§8. Kjell-Egon Strandh föredrog revisionsberättelsen med föreslag om ansvarsfrihet för

verrksamhetsåret 2022.

§9. Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Verksamhetsåret 2023:

§10. Valdes, enligt valberedningens förslag, föredraget av Ivan Karlsson,

Kjell Gunnarsson som styrelsens ordförande för ett år (omval).

§11. Valdes som ledamöter i styrelsen för två år Bo Fransson och Gunilla Nordberg (båda omval)

(Tord Hedström och Jan-Olov Karlsson är valda även för 2023.)

§12. Valdes som revisorer för ett år Mats Gerebrink, Lemnhult, och Kjell-Egon Strandh, Bäckaby, med Per-Erik Holmgren, Bäckseda, som ersättare (samtliga omval).

§13. Valdes Ivan Karlsson, Näsby, sammankallande, Gisela Brumme, Lannaskede (båda omval) och Kjell Johansson Alseda (nyval) till valberedning för ett år.

§14. Beslutades att 2024 års medlemsavgift ska vara oförändrad, 150 kronor per förening.

Aktiviteter 2023:

§15. Informerade ordföranden om:

  • Kretsmöte i sommar hos Skirö hembygdsförening, datum kommer.

  • Höstträff – 24/10 i Näsby. Diskuterades förslag till innehåll.

  • Länsförbundets årsmöte i Lekeryd 22/4

  • Riksstämman i Halmstad 12-14/5

  • Ungdomsläger i Gislaved.

2023 års Kulturarvsdag har temat ”Levande kultur” och

Arkivens dag 11/11 med temat ”Färg och Form”.

Förvarnades att spårprojektet nr 2 från 2015 är under avslutning med uppsatta skyltar och dokumentation på kretsens hemsida.

Brister i kretsens stadgar från 1981 och 1993 har uppmärksammats. Uppdrogs åt styrelsen att återkomma med förslag till nästa årsmöte.

§16. Årsmötet 2024 blir hos Nävelsjö hembygdsföreningen och Kretsmötet sommaren 2024 blir i Myresjö.

§17. Informerades från föreningarna;

Korsberga har renoverad likvagn och firar 75 års jubileum 9/9. Dessutom finns ett komplett skomakeri för omhändertagande.

Alseda har digitaliserat torpinventering med utgångspunkt från 700 torp.

Björkö har haft beredskapsinslag i skolan.

Gunilla Nordberg berättade om en kommande bok från Smålands trädgård ”Det ljusa Småland” .

§18. Ordföranden tackade Nye föreningen och de närvarande för deltagandet samt för förtroendet att leda kretsen och förklarade därefter årsmötet avslutat.

……..

Karl-Eric Carlsson berättade om Nye socken först omnämnt i ett pargamentsbrev från 1290, sen Myrisboda, Nyo krikia till dagens Nye. En kyrka i olika steg från 1200 talet.

På senare tid två stormän Erik Sandahl och Werner von Seidlitz. Andelsmejeri och en gedigen kvarn mitt i Farstorp, brandfordon sedan 1870 talet och möjlighet att komma nära Paradiset vid gamla Kalmar vägen.

Dessutom en hembygdspark med fem hus och ett under tillbyggnad för ett lantbruksmuseum.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2022

UPPGIFTEN  Kretsen är ett samarbetsorgan för hembygdsföreningarna i Vetlanda kommun. Kretsens uppgift är att vara rådgivande och att underlätta hembygdsarbetet i gemensamma frågor och angelägenheter. Dess syfte bör vara att levandegöra och bevara bygdens kultur och uppmärksamma och understödja särarten däri, samt att stimulera ungdomens intresse för hembygdsvård. Bland arbetsuppgifterna ingår också utgivningen av hembygdslitteratur.

23 föreningar är medlemmar i kretsen.

STYRELSEN

Styrelsen har bestått av: Kjell Gunnarsson, Myresjö, ordförande, Gunilla Nordberg, Skirö, vice,

Tord Hedström, Näshult, sekreterare, Jan-Olov Karlsson, Ramkvilla, kassör

Bo Fransson, Näsby

Styrelsen har haft tre protokollförda möten sedan förra årsmötet.

Kjell Gunnarsson och Iris Thydén, Skede, har representerat kretsen i länsförbundet.

Valberedningen har bestått av Ivan Karlsson, Näsby, Gisela Brumme Lannaskede och

Alf Tagesson Karlstorp.

Revisorer har varit Mats Gerebrink, Lemnhult, och Kjell-Egon Strandh, Bäckaby. (Per-Erik Holmgren har varit ersättare)

VERKSAMHETEN.

Årsmötet 2022, hölls söndagen 3/4 i Ladan med Ökna Hembygdsförening som värd.

Med 38 närvarande från 16 föreningar.

Sven Erik Turesson berättade om Ökna sockens historia och Markus Karlbom om torpinventering. Som mest mobiliserades 12 ryttare och 11 husarer.

Och Tina Andreasson från Vuxenskolan berättade om pågående program.

Sommarens kretsträff ägde rum söndagen 21/8 i Mela Kvarn, med Bäckseda föreningen som värd.

Höstens Kulturarvsdag hade temat ”Hållbart Kulturarv”

Höstträff med representanter från Kretsens föreningar hölls den 31/10 i Näsby;

Med åtta föreningar och 16 deltagare.

Vittnades om och diskuterades hur bättre engagera medlemmarna, hur använda facebook och även instagram, tillfälliga hemsidor och Youtoube förutom mer traditionella medlemsblad och böcker.

Dessutom om www.vetlandahembygdskrets.se och om tågprojektet i ett avslutande spår.

Berättades från Länsförbundets pågående utvärdering av föreningarna i länet och om att många föreningar har lite kontakt. Diskuterades om nyttan av förbundet förutom försäkringen och hur bra är den egentligen??

Udelades UTFLYKT nr 5 att spridas inom föreningarna.

Arkivens dag, med temat ”Myter och Mysterier”, genomfördes av några av föreningarna.

EKONOMI

Vid budgetårets ingång var kassabehållningen 31.758 kr. och vid dess utgång

33.386 kr. vilket ger ett överskott under året på 1.628 kr.

SLUTORD

Styrelsen vill gärna uppmärksamma föreningarnas långsiktiga hembygdsarbete under det gågna året. Ett år som inte blev normalt nu heller men med krig i Ukraina visar brutalt vad en hembygd är värd när den hotas.

 

Höst träff 31/10 2022 i Näsby sockenstuga.

ANTECKNINGAR /Tord Hedström  2022-10-31

Närvarande 16 ordföranden och representanter från 9 föreningar, nämligen;

Myresjö, Näsby, Lannaskede, Björkö, Alseda, Näshult, Nye, Skede och Ekenäsjön

Ordförande Kjell Gunnarsson. Värd Bo Fransson och god fika ingick..

 

1  Hur kan man använda Facebook för marknadsföring och kontakt.

Genomgång av Joakim Freijd från Björka föreningen.

Facebook för 30 plus och Instagram för yngre men kan variera över tiden.

Skapa facebookssidor för tex. marknadsföring i ett geografiskt område och hitta nya intresserade.

Varierande tekniker men ganska mycket gemensamt båda ägs av META.

Fotoindentifiering och arkiv gör Lannaskede på facebook.

Kan etablera tillfällig hemsida såsom till ett EPA traktor rally.

Film läggs ut på Youtube.

  • Mångfald möjligheter finns om man kan. Föreslogs att Jokaim, med support från Helen Höijer och Bo bjuder in till särskild genomgång.

 

2.  Hur engagerar vi folk till våra föreningar?

Problem med att få med yngre. Svårt med frivilliga men om man frågar individen. Hur organisera medlems uppbörden varierar. Och kan man ta 100 kr. per år varvid det lutar åt att man kan.

 

3.  Länsförbundets besök till föreningarna. En upprepning från 2015.

Några fått besök, några båda gångerna. Några har inte fått besök alls.

Kontentan från våra uppsökare Kjell och Iris Thydén var att man säger sig ha lite behov av kontakt med förbundet. Föreningarna utgår från det lokala och finner egna vägar. Protesterade några som visst fått hjälp. Sommarlägret har varit bra. Vuxenskolan. För och emot om det finns en vits med försäkringen som ingår i våra 13 kr. avgift.

  • En rapport kommer vad det lider.
  • Vi bör bjuda in Länsförsäkringar att förklara deras tjänst.

 

4.  Spårprojekten;

Mycket är klart och dokumentation finns på www.vetlandahembygdskrets.se. Och möjlighet finns att lägga till mer. Genom länk som finns eller skicka till michael@kornby.se 

Ofärdigt är skyltar från Lannaskede  men Helen lovar. Björkö har nästan klart. Bäckseda tycks ha bordlagt.

 

5.  Arkivens dag 12/11 genomförs av berörda bland annat Björkö och Lannaskede.

Helen gjorde reklam för Museets pågående utställning.

Dessutom en färgfilm från 1961 om Vetlanda Hantverksförenings 40 års jubileum.

.  

6.  Tilldelades bunt UTFLYKT nr 5 till närvarande.

 

Slut.