Höst träff måndag 31/10 i Näsby sockenstuga.

ANTECKNINGAR /Tord Hedström  2022-10-31

Närvarande 16 ordföranden och representanter från 9 föreningar, nämligen;

Myresjö, Näsby, Lannaskede, Björkö, Alseda, Näshult, Nye, Skede och Ekenäsjön

Ordförande Kjell Gunnarsson. Värd Bo Fransson och god fika ingick..

 

1  Hur kan man använda Facebook för marknadsföring och kontakt.

Genomgång av Joakim Freijd från Björka föreningen.

Facebook för 30 plus och Instagram för yngre men kan variera över tiden.

Skapa facebookssidor för tex. marknadsföring i ett geografiskt område och hitta nya intresserade.

Varierande tekniker men ganska mycket gemensamt båda ägs av META.

Fotoindentifiering och arkiv gör Lannaskede på facebook.

Kan etablera tillfällig hemsida såsom till ett EPA traktor rally.

Film läggs ut på Youtube.

  • Mångfald möjligheter finns om man kan. Föreslogs att Jokaim, med support från Helen Höijer och Bo bjuder in till särskild genomgång.

 

2.  Hur engagerar vi folk till våra föreningar?

Problem med att få med yngre. Svårt med frivilliga men om man frågar individen. Hur organisera medlems uppbörden varierar. Och kan man ta 100 kr. per år varvid det lutar åt att man kan.

 

3.  Länsförbundets besök till föreningarna. En upprepning från 2015.

Några fått besök, några båda gångerna. Några har inte fått besök alls.

Kontentan från våra uppsökare Kjell och Iris Thydén var att man säger sig ha lite behov av kontakt med förbundet. Föreningarna utgår från det lokala och finner egna vägar. Protesterade några som visst fått hjälp. Sommarlägret har varit bra. Vuxenskolan. För och emot om det finns en vits med försäkringen som ingår i våra 13 kr. avgift.

  • En rapport kommer vad det lider.
  • Vi bör bjuda in Länsförsäkringar att förklara deras tjänst.

 

4.  Spårprojekten;

Mycket är klart och dokumentation finns på www.vetlandahembygdskrets.se. Och möjlighet finns att lägga till mer. Genom länk som finns eller skicka till michael@kornby.se 

Ofärdigt är skyltar från Lannaskede  men Helen lovar. Björkö har nästan klart. Bäckseda tycks ha bordlagt.

 

5.  Arkivens dag 12/11 genomförs av berörda bland annat Björkö och Lannaskede.

Helen gjorde reklam för Museets pågående utställning.

Dessutom en färgfilm från 1961 om Vetlanda Hantverksförenings 40 års jubileum.

.  

6.  Tilldelades bunt UTFLYKT nr 5 till närvarande.

 

Slut.

Årsmöte 2022

Vetlanda Hembygdskrets årsmöte den 3 april 2022

Från Kretsens årsmötet i Ökna i Ladan med Ökna Hembygdsförening som värd. 

Deltagare från respektive förening:
Birger Johansson, Kjell Johanson och Ingemar Wernersson, Alseda.
Sören Eriksson, Åsa Ax och Anders Bronsek, Björkö. Bertil Nilsson och Inga-Lill Holmström, Ekenässjön. Lars-Åke Andersson, Fröderyd. Alf Tagesson och Els-Marie Tagesson, Karlstorp. Anna Sognefur, Sören Sognefur och Gösta Gustafsson, Korsberga.
Helen Höijer, Gisela Brumme och Peter Brumme, Lannaskede. Kjell Gunnarsson, Myresjö.
Gunilla Nordberg, Njudung och Skirö. Karin Blomqvist och Lennart Hult, Nye.
Bo Fransson, Karin Fransson, Marianne Rehn och Ivan Karlsson, Näsby.
Monica Jungenfelt och Tord Hedström, Näshult. Jan-Olov Karlsson, Ramkvilla.
Holger Engström, Skede. Siw Lindgren, Thomas Berglund, Bodil Davidsson, Sven-Erik Turesson, Marcus Karlbom, Björn Steen, Annelie Steen och Iris Steen, Ökna.
Dessutom: Tina Andreasson, Studieförbundet Vuxenskolan.

Ej närvarande föreningar:
Bäckaby, Bäckseda, Lemnhult, Nävelsjö, Stenberga, Södra Solberga och
Wikellagårdens Byalag.

§1. Styrelsens ordförande, Kjell Gunnarsson, förklarade årsmötet öppnat.

§2. Valdes Kjell Gunnarsson till ordförande för årsmötet och till sekreterare Tord Hedström.

§3. Valdes Helen Höijer och Lars-Åke Andersson att tillika med ordföranden justera årsmötets protokoll.

§4. Godkändes kallelsen till årsmötet och fastställdes den utskickade dagordningen.

§5. Fastställdes deltagarförteckning och röstlängd enligt ovan.

Verksamhetsåret 2021:

§6. Föredrog ordföranden 2021 års verksamhetsberättelse, innehållande årsmöte och kretsmöte i Skede, höstträff i Näsby om föreningsarbete i coronatider, aktiviteter kring hemsidan www.vetlandahembygdskrets.se, järnvägsprojektet Nässjö-Sävsjöström, ännu pågående, samt Arkivens dag, genomförd av ett antal av kretsens föreningar. Berättelsen var utsänd med kallelsen och finns på kretsens hemsida.

Noterades att ett s saknas i avrapporterades, vilket fick till följd att författaren till Dansbaneprojektet uppfattas som personligen närvarande.

§7. Jan-Olov Karlsson redovisade 2021 års räkenskaper med en behållning av 31.758 kronor, vilket innebär ett underskott under året med 974 kronor.

§8. Ordföranden föredrog revisionsberättelsen med föreslag om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§9. Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Verksamhetsåret 2022:

§10. Valdes, enligt valberedningens förslag, föredraget av Ivan Karlsson, Kjell Gunnarsson som styrelsens ordförande för ett år (omval).

§11. Valdes Tord Hedström och Jan-Olov Karlsson som ledamöter i styrelsen för två år (båda omval).
(Bo Fransson och Gunilla Nordberg är valda för ytterligare ett år.)

§12. Valdes som revisorer för ett år Mats Gerebrink, Lemnhult, och Kjell-Egon Strandh, Bäckaby, med Per-Erik Holmgren, Bäckseda, som ersättare (samtliga omval).

§13. Valdes Ivan Karlsson, Näsby, sammankallande, Gisela Brumme, Lannaskede, och Alf Tagesson, Karlstorp, till valberedning för ett år (samtliga omval).

§14. Beslutades att 2023 års medlemsavgift ska vara oförändrad, 150 kronor per förening.

Aktiviteter 2022:

§15. Informerade ordföranden om:

Kretsen:

  • Kretsmöte i sommar hos Bäckseda hembygdsförening, datum kommer
  • Höstträff den 31/10 i Näsby

Länsförbundet:

  • Planeras besök hos samtliga föreningar som uppföljning till 2015 års besök
  • Länsförbundets årsmöte i Tranås den 23/4
  • Riksstämma i Nyköping den 3-5/6
  • Ungdomsläger i Sävsjö
  • Ordförandemöte i Jönköping den 29/10

Kulturarvsdagen den 9-11/9 har temat ”Hållbart kulturarv” och
Arkivens dag den 12/11 har temat ”Myter och mysterier”.

§16. Årsmötet 2023 blir hos Nye hembygdsförening och
kretsmötet sommaren 2023 blir i Skirö.

§17.
Tina Andreasson berättade om Vuxenskolans verksamhet och bjöd in till föreningsträff i Ybelsborgs källare den 27/4.
Helen Höijer efterlyste små kurser rörande upphovsmannarätt, redigering av filmer, arkivering av bilder och text samt att skriva årsskrifter.
Anders Bronsek föreslog samordnad information och rekrytering på gymnasiet.
Föreslogs en viss beredskap inför flyktingutvecklingen och krigshot.

§18. Ordföranden tackade Öknaföreningen och de närvarande för deltagandet samt för förtroendet att leda kretsen och förklarade därefter årsmötet avslutat.

Efter årsmötet berättade Sven-Erik Turesson om Ökna och dess historia. Om Knaggens håla, ett runt kyrktorn, hattdropp från läktaren, böter i antal oxar, soldattorp bebott till 1938, 12 ryttare och 11 husarer och inventering av 245 torp och backstugor. Som mest 1.400 invånare, hälften av folket utvandrade över tiden, guldgruva till 1898 och egen kommun fram till 1952.

Marcus Karlbom berättade om arbetet med att följa upp torpinventeringen med lättillgänglig presentation på karta genom Lantmäteriets kartor och Riksantikvarieämbetets fornsök.

 

Tord Hedström
Sekreterare

Justeras:
Kjell Gunnarsson,  Helen Höijer,  Lars-Åke Andersson