Förslag till nya stadgar

Årsmötet 2024 har beslut om våra stadgar; Förutsätter nytt beslut årsmötet 2025

STADGAR FÖR VETLANDA HEMBYGDSKRETS…

” Stadgarna antogs 4/11 1981 i Vetlanda och reviderades 21/4 1993 i Ramkvilla..

Samt 2024-2025…..

Syfte.

§1. Vetlanda Hembygdskrets är ett samarbetsorgan för Hembygdsföreningar i Vetlanda kommun.

§2. Kretsens uppgift är att vara ett forum för samarbete i gemensamma frågor. Syftet är att levandegöra och informera om bygdens kultur, uppmärksamma och understödja dess särarter, samt stimulera ungdomens intresse för hembygden.

Kretsen årsmöte.

§3. Kretsen håller årsmöte på kallelse av styrelsen senast under april.

Mötet sker på plats med en medlemsförening som värd i en turordning som fastställs av styrelsen. Kallelse utsänts till varje medlems förening senast tre veckor innan mötet.

Vid mötet har varje förening rätt att delta med en röstberättigad delegat per påbörjat hundratal medlemmar.

Mötet är beslutsmässig när representanter från minst hälften av föreningarna är närvarande.

Extra kretsmöte kallas på motsvarande sätt av styrelsen eller om minst sju föreningar begär det.

§4. Årsmötet väljer en styrelse som består av ordförande och fyra ledamöter. Ordförande utses på ett år medan övriga på två år, hälften utses varje år .

Årsmötet utser två revisorer och en suppleant samt en valberedning på tre personer.

§5. Årsmötet beslutar om årsavgift till kretsen.

Styrelsen.

§6. Styrelsen beslutar om övriga uppdrag inom styrelsen.

Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse och är beslutsmässig med minst tre närvarande.

§7. Styrelsen ska bevaka aktuella frågor och bjuda in till allmänna informations och diskussionsmöten inom Kretsen, ta emot förslag, uppmuntra till dokumentation och spridning av information mellan medlemsföreningarna samt tillsätta projekt och studier

§8. Protokoll från årsmöte och styrelsemöten utsänts till medlemsföreningarna.

Samt publiceras på Kretsens hemsida www.vetlandahembygdskrets.se

Ändring av stadgar och Kretsens upplösning

§9. Ändring av dessa stadgar kan ske vid ett årsmöte och ytterligare ett kretsmöte.

§10. Kretsens upplöses efter beslut på två årsmöten. Eventuella tillgångarna överlämnas till de föreningar som är medlemmar i Kretsen.

Årsmöte mars 2024 i Nävelsjö.

PROTOKOLL                                                   

Vetlanda Hembygdskrets årsmöte den 24 mars 2024                  

hos Nävelsjö Hembygdsförening i Nävelsjös gamla skolan.

 Deltagare från respektive förening:

Birger Johansson, Kjell Johansson och Lisbeth Gustafsson, Alseda.

Sören Eriksson och Åsa Ax Björkö. Inga Lill Holmström, Ekenässjön.

Johan Andersson, Jan-Erik Petersson och Solbritt Henriksson, Fröderyd.

Christina Svahn och Alf Tagesson, Karlstorp.

Anna Sognefur och Gösta Gustafsson, Korsberga.

Ann- Britt Bengtsson och Mats Gerebrink, Lemnhult

Helen Höijer, Gisela Brumme, Peter Brumme, Ulla Eneberg och

Lars-Ivan Petersson, Lannaskede.

Kjell Gunnarsson, Myresjö. Gunilla Nordberg, Njudung.

 Karl-Eric Carlsson och Agneta Hult, Nye. Bo Fransson och Ivan Karlsson, Näsby.

 Tord Hedström, Näshult. Rolf Wahlström och Britt Frödå, Nävelsjö.

Jan-Olov Karlsson, Ramkvilla. Holger Engström och Per-Ake Engström, Skede.

Ann Haraldsson, Skirö. Marie Granqvist, Ökna.

Dessutom: Britt-Marie Hörnstein och Birgitta Johansson, Nävelsjö.                                                                                                              

Ej närvarande föreningar:

Bäckaby, Bäckseda, Stenberga, Södra Solberga och Wikellagårdens Byalag.

 • 1. Styrelsens ordförande Kjell Gunnarsson förklarade årsmötet öppnat.
 • 2. Valdes Kjell Gunnarsson till ordförande för årsmötet och till sekreterare Tord Hedström.
 • 3. Valdes Helen Höijer och Ulla Eneberg att med ordföranden justera årsmötets protokoll.
 • 4. Godkändes kallelsen till årsmötet och fastställdes den utskickade dagordningen.
 • 5. Fastställdes deltagarförteckning och röstlängd enligt ovan.

Verksamhetsåret 2023:

 • 6. Ordföranden föredrog 2023 års verksamhetsberättelse. Berättelsen var utsänd med kallelsen.

Start med årsmötet hos Nye Hembygdsförening med 18 närvarande föreningar.

Sommarens kretsmöte med samling i Skirögården med Skirö Sckens Bygdeförening

Höstträff på Vetlanda Museum med museichefen Åsa Stenström och intendenten Patricia Monroy. Dessutom betättades om Alsedas omfattande kartläggning av socknens gårdar och om GPS-torpsökning i Ökna.

När det gäller vår hemsida www.vetlandahembygdskrets.se  är ambitionen att relevant underlag ska återfinnas där även om så inte helt var fallet idag. Möjlighet finns att länka till den egna hemsidan vilket 9 av 18 har gjort.

 • 7. Jan-Olov Karlsson redovisade 2023 års räkenskaper, med en behållning av 35.609 kr ett överskott under året på 2.223 kronor. Under året har ny kassabok inköpts..
 • 8. Mats Gerebrink föredrog revisionsberättelsen med föreslag om ansvarsfrihet för

verksamhetsåret 2023.

 • 9. Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Verksamhetsåret 2024:

 • 10. Valdes, enligt valberedningens förslag, föredraget av Ivan Karlsson,

Kjell Gunnarsson som styrelsens ordförande för ett år (omval).

 • 11. Valdes som ledamöter i styrelsen för två år Tord Hedström och Jan-Olov Karlsson

(båda omval).

(Bo Fransson och Gunilla Nordberg är valda även för 2024.)

 • 12. Valdes som revisorer för ett år Mats Gerebrink, Lemnhult, och Kjell-Egon Strandh, Bäckaby, med Per-Erik Holmgren, Bäckseda, som ersättare (samtliga omval).
 • 13. Valdes Ivan Karlsson, Näsby, sammankallande, Gisela Brumme, Lannaskede,

och Kjell Johansson, Alseda, till valberedning för ett år (samtliga omval).

 • 14. Beslutades att 2025 års medlemsavgift ska vara oförändrad, 150 kronor per förening.

Aktiviteter 2024:

 • 15. Informerade ordföranden om:

Kretsen:

 • Kretsmöte i sommar hos Myresjö, återkommer om nytt datum.
 • Höstträff den 23 oktober i Näsby.

Länsförbundet:

 • Länsförbundets årsmöte i Gislaved den 20 april.
 • Ungdomsläger i Värnamo 9-11 augusti.
 • Höstmöte i Jönköping 19 oktober.

2024 års Kulturarvsdagen  har temat ”kulturens vägar knutpunkter och korsplatser.”

Arkivens dag 9 november

 • 16. Årsmötet 2025 blir hos Korsberga hembygdssällskap och

Kretsmötet sommaren 2025 blir hos Ekenässjön hembygdsförening.                                                                                                              

 • 17. Informerades från föreningarna:

Alsedadagen 11 augusti.

Ökna firar 70 år 6 juni.

Skede dagen 18 augusti.

 • 18. Brister i kretsens stadgar från 1981 och 1993 uppmärksammades vid förra årsmötet och uppdrogs då åt styrelsen att komma med ändringsförslag.

Ett förslag har publicerats på vår hemsida och är utskickat.

Sekreteraren föredrog förslaget samt föreslog att §7 och §8 byter plats.

Föreslogs från flera att §4 specificerar att halva styrelsen tillsätts på två år växelvis.

Beslöts med dessa ändringar tillstyrka stadgarna för att kunna fastställas vid nästa årsmöte.

Ordföranden tackade Nävelsjö för värdskapet och de närvarande för deltagandet samt

förklarade därefter årsmötet avslutat.

………………………………………………………………………………….

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2023

UPPGIFTEN

Kretsen är ett samarbetsorgan för hembygdsföreningarna i Vetlanda kommun.

Kretsens uppgift är att vara rådgivande och att underlätta hembygdsarbetet i gemensamma frågor och angelägenheter. Dess syfte bör vara att levandegöra och bevara bygdens kultur och uppmärksamma och understödja särarten däri, samt att stimulera ungdomens intresse för hembygdsvård.

Bland arbetsuppgifterna ingår också utgivningen av hembygdslitteratur.

23 föreningar är medlemmar i kretsen.

STYRELSEN

Styrelsen har bestått av: Kjell Gunnarsson, Myresjö, ordförande

Gunilla Nordberg, Skirö, vice ordförande Tord Hedström, Näshult, sekreterare

Jan-Olov Karlsson, Ramkvilla, kassör Bo Fransson, Näsby

Styrelsen har haft tre protokollförda möten sedan 2023 års årsmötet.

Kjell Gunnarsson och Iris Thydén, Skede, har representerat kretsen i länsförbundet.

Revisorer har varit Mats Gerebrink, Lemnhult, och Kjell-Egon Strandh, Bäckaby. Med Per-Erik Holmgren som ersättare.

Valberedningen har bestått av Ivan Karlsson, Näsby, Gisela Brumme, Lannaskede och Kjell Johansson, Alseda.

VERKSAMHETEN 2023

Årsmötet 2023, hölls söndagen 26/3 med Nye Hembygdsförening som värd.

Med närvarande från 18 föreningar.

Bland annat uppdrogs år styrelsen att återkomma med förslag till nästa årsmöte om reviderade stadgar.

Protokoll finns på www.vetlandahembygdskrets.se

Karl-Eric Carlsson berättade om Nye socken omnämnt i brev från 1290 till idag med en hembygdspark med 5 hus och ett under tillbyggnad.

Sommarens kretsträff ägde rum söndagen 20/8 med samling i Skirö gården med Skirö Sockens Bygdeförening som värd.

Höstens Kulturarvsdag hade temat ”Levande Kulturarv”

Höstträff på Vetlanda Museum 24/10 med 24 deltagare från 14 föreningar. Och pågående utställning med Birgitta Yavari-Ilan. Museichef Åsa Stenström och Patricia Monroy intendent berättade om deras pågående verksamheter,

Birger Johansson Alseda hade samlat 23.407 personnamn från socknens gårdar med start i medeltiden.

Marcus Karlbom berättade om sökande efter torp med hjälp av GPS i Ökna socken.

Udelades UTFLYKT nr 6 på temat ”Hemligheter och Jord” att spridas inom föreningarna.

Anteckningar finns på vår hemsida.

Arkivens dag, med temat ”Färg och form”, genomfördes av några av föreningarna.

EKONOMI

Vid budgetårets ingång var kassabehållningen 33.386 kr. och vid dess utgång

35.609 kr. vilket ger ett överskott under året på 2,223 kr.

SLUTORD

Styrelsen vill gärna uppmärksamma föreningarnas långsiktiga hembygdsarbete under det gågna året från medeltiden och framåt till både bättre och sämre tider.

Nävelsjö den 24 mars 2024

Kjell Gunnarsson Gunilla Nordberg Jan-Olov Karlsson Bo Fransson Tord Hedström

Höstmöte Vetlanda Museum 24/10 2023

Anteckningar  Tord Hedström

Höstträff på Vetlanda Museum 24/10 2023

24 deltagare ordförande och styrelserepresentanter från 14 föreningar var närvarande.

Bäckaby, Fröderyd, Karlstorp, Korsberga, Lemnhult, Nävelsjö, Skirö, Stenberga och Södra Solberga saknades.

Ordförande Kjell Gunnarsson. Värd Åsa Stenström museichef . God fika ingick..

Vetlanda Museum

Åsa chef sedan 2018 presenterade verksamhet nu och i framtiden. Egentligen tre museer, dessutom Ädelfors Gruv och Mineral samt Skolmuseum i Forngården.

En viss fokus förskjutning; mer kulturhistoria och mindre konst. Med hela kommunen som arbetsområde, staden och socknarna. Har 4.13 tjänster, som tur är fördelat på fem personer och senast en musei pedagog.

Nu pågår utställningen Birgitta Yavari-Ilan, liv och konstnärskap. En mångfasetterad kvinna från Vetlanda i världen.

2024 planeras en lokalhistorisk utställning och bidrag efterlyses från hembygdsföreningarna.

Helen Höijer tog upp ”Hembygdsföreningarnas Rum” på Museet som fanns 2016-2017 och där tre föreningar i tur och ordning fick visa upp sin hembygd. Dock ej Lannaskede som väntade förgäves med klart, numera föråldrat, underlag.

Länsförbundet

Patricia Monroy intendent och etnolog informerad om verksamheten från Jönköping horisonten. Fokus är hela länet men ibland är det svårt med avstånden.

Flaggade för nytt möte efter det i Krokshult om torpinventering och hur dokumentera och digitalisera resultatet. Ny upptakt i Wrigstad 25/1.

UTFLYKT. Nr 6 I Tid och Rum fördelades av Kjell under mötet. 2024 kommer nästa med tema ”jord”. 3.000 ex. och i fortsättningen planeras för en gång per år. 

Alsedas gårdsinventering.

Birger Johansson visade resultatet av idogt arbete. ..från 1500 talet med 100, som mest 288 och numera 140 gårdar. Och med 23.407 personnamn. .

Mantal, delade mantal, förmedlade mantal, klostergårdar, kyrkorotar, Karl XI. Det hela klargörs genom köp av skiva eller USB sticka med viss prisdifference.

350 aluminium stolpar har dessutom satts upp i naturen.

 Ökna torpinventering.

Marcus Karlbom gav en förkortad version. Med utgångspunkt från alternativa kartor och GPS samt idogt sökande i naturen hittades 240 ställen där 50 torp fanns kvar och övriga kunde spåras genom rester såsom stenmurar, byggrester eller spår i naturen såsom äppelträd.

5. Spårprojektet fortfarande näst intill slut. Men nu återstår 3 skyltar som tillkommer Björkö för uppsättning. Omgående.

Nu efterlyses om det finns andra gemensamma frågeställningar som där det finns intresse och drivkraft. (Det var Gustaf Svensson som för länge sedan drev på för gemensam järnvägsdokumentation. Lars-Åke Andersson samlade ihop dansbane-dokumentation. Allt finns på vår hemsida www.vetlandahembygdskrets.se )

Styrelsens möte mars 2024

Konstituerande sammanträde den 24 mars 2024 i Nävelsjö gamla skola.

Närvarande: Kjell Gunnarsson, ordförande, Myresjö, Bo Fransson, Näsby

Gunilla Nordberg, Skirö, Jan-Olov Karlsson, Ramkvilla, Tord Hedström, Näshult

§1. Förklarade ordföranden sammanträdet öppnat.

§2. Utsågs Bo att tillika med ordföranden justera dagens protokoll.

§3. Godkändes förgående protokoll från 3/3

§4. Utsågs Gunilla som styrelsens vice ordförande, Tord som styrelsens sekreterare och

Jan-Olov som kassör.

§5. Konstaterades att 2024 års årsmöte med 36 deltagande från 18 föreningar fungerade bra i dan gamla skolan trots viss regn ute.

§6. Aktiviteter;

Kretsmötet i sommar hos Myresjö med tänkt datum 18 augusti ändras efter önskemål från Skede som då har sin årliga Skede dag. Åtgärdas av Kjell.

Vi får fundera vidare på ämnen till vår Höstträff i Näsby 23 oktober kl. 18.30

§7. Nästa styrelsemöte blir på kallelse av ordföranden.

§8. Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Tord Hedström, sekreterare

……………………………………………………..

Sammanträde den 3 mars 2024  hos Britt Frödå,  Nävelsjöås.

Närvarande:   Kjell Gunnarsson, ordförande, Myresjö

                       Bo Fransson, Näsby                                         

                       Gunilla Nordberg, Skirö

                       Tord Hedström, sekreterare Näshult                      

      Dessutom Ivan Karlsson, Valberedningen.

                       Britt Frödå Nävelsjö hembygdsförening.

                       Rolf Wahlström, ordförande dito hembygdsförening.

      Förhinder Jan-Olov Karlsson, kassör Ramkvilla

 • 23. Förklarade ordföranden sammanträdet öppnat.
 • 24. Utsågs Gunilla att tillika med ordföranden justera dagens protokoll.
 • 25. Godkändes förgående protokoll från styrelsens möte den 23 juli 2023.

Konstaterades att sommarmötet 2023 i Skirö och höstträffen 2023 å Vetlanda museum har genomförts.

 • 26. Bordlades kassarapporten.
 • 27. Årsmötet avses äga rum 24 mars i Nävelsjö gamla skola.

Föredrogs förslag till kallelse och verksamhetsberättelse som godkändes för att utsändas skyndsamt.

Ivan berättade om Valberedningens arbete.

Diskuterades framlagt förslag till stadgar, efter beslut om revidering från förra årsmötet.

Godkändes efter vissa justeringar för att utsändas till medlemsföreningarna inför årsmötet.

 • 28. Sommarens kretsträff som äger rum i Myresjö handläggs lämpligen av ordförande.
 • 29. ”Höstträff för representanter för kretsens föreningar” gamla Ordförandeträff;

Beslutades till 23 oktober kl. 18.30 i Näsby som varande en lämplig centralort.

Diskuterades ämnen till mötet såsom försäkringsfrågor och förbundets andra kartläggning av förbundets medlemsnytta och slutsatser därav.

Dessutom bör frågan om ämne ställas till årsmötet..

 • 30. Från Länsförbundet rapporteras att årsmötet äger rum 20 april i Gislaved, Ungdomsläger 9-11 augusti samt Höstmötet 19 oktober i Jönköping.

Rapporterade Bo att han deltagit förra veckan i förbundets ordförandeträff  i Värnamo.

Med fokus på bidrag och med ett 40 tal deltagare men ingen annan från Vetlandakretsen.

 • 31. Bo berättade att sakkunnig från Jönköping ifrågasatt angivet årtal och fotografi på kur på inom ramen för vårt smalspårsprojekt uppsatta Hultaby skylt.

Beslutades att om fel föreligger får skyltar ersättas av nya.

 • 32. Ivan hade studerat nuvarande krets föregångare nämligen ”Östra Njudungs Hembygdskrets.” under tiden 1958-1979 med fem publikationer.
 • 33. Nästa styrelsemöte, konstituering, förutsätts ske efter årsmötet 24 mars.
 • 34. Ordförande avslutade mötet och tackade Britt för den goda förtäringen i form av hembakade semlor.