Förslag till nya stadgar

Årsmötet 2024 har beslut om våra stadgar; Förutsätter nytt beslut årsmötet 2025

STADGAR FÖR VETLANDA HEMBYGDSKRETS…

” Stadgarna antogs 4/11 1981 i Vetlanda och reviderades 21/4 1993 i Ramkvilla..

Samt 2024-2025…..

Syfte.

§1. Vetlanda Hembygdskrets är ett samarbetsorgan för Hembygdsföreningar i Vetlanda kommun.

§2. Kretsens uppgift är att vara ett forum för samarbete i gemensamma frågor. Syftet är att levandegöra och informera om bygdens kultur, uppmärksamma och understödja dess särarter, samt stimulera ungdomens intresse för hembygden.

Kretsen årsmöte.

§3. Kretsen håller årsmöte på kallelse av styrelsen senast under april.

Mötet sker på plats med en medlemsförening som värd i en turordning som fastställs av styrelsen. Kallelse utsänts till varje medlems förening senast tre veckor innan mötet.

Vid mötet har varje förening rätt att delta med en röstberättigad delegat per påbörjat hundratal medlemmar.

Mötet är beslutsmässig när representanter från minst hälften av föreningarna är närvarande.

Extra kretsmöte kallas på motsvarande sätt av styrelsen eller om minst sju föreningar begär det.

§4. Årsmötet väljer en styrelse som består av ordförande och fyra ledamöter. Ordförande utses på ett år medan övriga på två år, hälften utses varje år .

Årsmötet utser två revisorer och en suppleant samt en valberedning på tre personer.

§5. Årsmötet beslutar om årsavgift till kretsen.

Styrelsen.

§6. Styrelsen beslutar om övriga uppdrag inom styrelsen.

Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse och är beslutsmässig med minst tre närvarande.

§7. Styrelsen ska bevaka aktuella frågor och bjuda in till allmänna informations och diskussionsmöten inom Kretsen, ta emot förslag, uppmuntra till dokumentation och spridning av information mellan medlemsföreningarna samt tillsätta projekt och studier

§8. Protokoll från årsmöte och styrelsemöten utsänts till medlemsföreningarna.

Samt publiceras på Kretsens hemsida www.vetlandahembygdskrets.se

Ändring av stadgar och Kretsens upplösning

§9. Ändring av dessa stadgar kan ske vid ett årsmöte och ytterligare ett kretsmöte.

§10. Kretsens upplöses efter beslut på två årsmöten. Eventuella tillgångarna överlämnas till de föreningar som är medlemmar i Kretsen.

Posted in Okategoriserade.