Årsmöte mars 2024 i Nävelsjö.

PROTOKOLL                                                   

Vetlanda Hembygdskrets årsmöte den 24 mars 2024                  

hos Nävelsjö Hembygdsförening i Nävelsjös gamla skolan.

 Deltagare från respektive förening:

Birger Johansson, Kjell Johansson och Lisbeth Gustafsson, Alseda.

Sören Eriksson och Åsa Ax Björkö. Inga Lill Holmström, Ekenässjön.

Johan Andersson, Jan-Erik Petersson och Solbritt Henriksson, Fröderyd.

Christina Svahn och Alf Tagesson, Karlstorp.

Anna Sognefur och Gösta Gustafsson, Korsberga.

Ann- Britt Bengtsson och Mats Gerebrink, Lemnhult

Helen Höijer, Gisela Brumme, Peter Brumme, Ulla Eneberg och

Lars-Ivan Petersson, Lannaskede.

Kjell Gunnarsson, Myresjö. Gunilla Nordberg, Njudung.

 Karl-Eric Carlsson och Agneta Hult, Nye. Bo Fransson och Ivan Karlsson, Näsby.

 Tord Hedström, Näshult. Rolf Wahlström och Britt Frödå, Nävelsjö.

Jan-Olov Karlsson, Ramkvilla. Holger Engström och Per-Ake Engström, Skede.

Ann Haraldsson, Skirö. Marie Granqvist, Ökna.

Dessutom: Britt-Marie Hörnstein och Birgitta Johansson, Nävelsjö.                                                                                                              

Ej närvarande föreningar:

Bäckaby, Bäckseda, Stenberga, Södra Solberga och Wikellagårdens Byalag.

 • 1. Styrelsens ordförande Kjell Gunnarsson förklarade årsmötet öppnat.
 • 2. Valdes Kjell Gunnarsson till ordförande för årsmötet och till sekreterare Tord Hedström.
 • 3. Valdes Helen Höijer och Ulla Eneberg att med ordföranden justera årsmötets protokoll.
 • 4. Godkändes kallelsen till årsmötet och fastställdes den utskickade dagordningen.
 • 5. Fastställdes deltagarförteckning och röstlängd enligt ovan.

Verksamhetsåret 2023:

 • 6. Ordföranden föredrog 2023 års verksamhetsberättelse. Berättelsen var utsänd med kallelsen.

Start med årsmötet hos Nye Hembygdsförening med 18 närvarande föreningar.

Sommarens kretsmöte med samling i Skirögården med Skirö Sckens Bygdeförening

Höstträff på Vetlanda Museum med museichefen Åsa Stenström och intendenten Patricia Monroy. Dessutom betättades om Alsedas omfattande kartläggning av socknens gårdar och om GPS-torpsökning i Ökna.

När det gäller vår hemsida www.vetlandahembygdskrets.se  är ambitionen att relevant underlag ska återfinnas där även om så inte helt var fallet idag. Möjlighet finns att länka till den egna hemsidan vilket 9 av 18 har gjort.

 • 7. Jan-Olov Karlsson redovisade 2023 års räkenskaper, med en behållning av 35.609 kr ett överskott under året på 2.223 kronor. Under året har ny kassabok inköpts..
 • 8. Mats Gerebrink föredrog revisionsberättelsen med föreslag om ansvarsfrihet för

verksamhetsåret 2023.

 • 9. Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Verksamhetsåret 2024:

 • 10. Valdes, enligt valberedningens förslag, föredraget av Ivan Karlsson,

Kjell Gunnarsson som styrelsens ordförande för ett år (omval).

 • 11. Valdes som ledamöter i styrelsen för två år Tord Hedström och Jan-Olov Karlsson

(båda omval).

(Bo Fransson och Gunilla Nordberg är valda även för 2024.)

 • 12. Valdes som revisorer för ett år Mats Gerebrink, Lemnhult, och Kjell-Egon Strandh, Bäckaby, med Per-Erik Holmgren, Bäckseda, som ersättare (samtliga omval).
 • 13. Valdes Ivan Karlsson, Näsby, sammankallande, Gisela Brumme, Lannaskede,

och Kjell Johansson, Alseda, till valberedning för ett år (samtliga omval).

 • 14. Beslutades att 2025 års medlemsavgift ska vara oförändrad, 150 kronor per förening.

Aktiviteter 2024:

 • 15. Informerade ordföranden om:

Kretsen:

 • Kretsmöte i sommar hos Myresjö, återkommer om nytt datum.
 • Höstträff den 23 oktober i Näsby.

Länsförbundet:

 • Länsförbundets årsmöte i Gislaved den 20 april.
 • Ungdomsläger i Värnamo 9-11 augusti.
 • Höstmöte i Jönköping 19 oktober.

2024 års Kulturarvsdagen  har temat ”kulturens vägar knutpunkter och korsplatser.”

Arkivens dag 9 november

 • 16. Årsmötet 2025 blir hos Korsberga hembygdssällskap och

Kretsmötet sommaren 2025 blir hos Ekenässjön hembygdsförening.                                                                                                              

 • 17. Informerades från föreningarna:

Alsedadagen 11 augusti.

Ökna firar 70 år 6 juni.

Skede dagen 18 augusti.

 • 18. Brister i kretsens stadgar från 1981 och 1993 uppmärksammades vid förra årsmötet och uppdrogs då åt styrelsen att komma med ändringsförslag.

Ett förslag har publicerats på vår hemsida och är utskickat.

Sekreteraren föredrog förslaget samt föreslog att §7 och §8 byter plats.

Föreslogs från flera att §4 specificerar att halva styrelsen tillsätts på två år växelvis.

Beslöts med dessa ändringar tillstyrka stadgarna för att kunna fastställas vid nästa årsmöte.

Ordföranden tackade Nävelsjö för värdskapet och de närvarande för deltagandet samt

förklarade därefter årsmötet avslutat.

………………………………………………………………………………….

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2023

UPPGIFTEN

Kretsen är ett samarbetsorgan för hembygdsföreningarna i Vetlanda kommun.

Kretsens uppgift är att vara rådgivande och att underlätta hembygdsarbetet i gemensamma frågor och angelägenheter. Dess syfte bör vara att levandegöra och bevara bygdens kultur och uppmärksamma och understödja särarten däri, samt att stimulera ungdomens intresse för hembygdsvård.

Bland arbetsuppgifterna ingår också utgivningen av hembygdslitteratur.

23 föreningar är medlemmar i kretsen.

STYRELSEN

Styrelsen har bestått av: Kjell Gunnarsson, Myresjö, ordförande

Gunilla Nordberg, Skirö, vice ordförande Tord Hedström, Näshult, sekreterare

Jan-Olov Karlsson, Ramkvilla, kassör Bo Fransson, Näsby

Styrelsen har haft tre protokollförda möten sedan 2023 års årsmötet.

Kjell Gunnarsson och Iris Thydén, Skede, har representerat kretsen i länsförbundet.

Revisorer har varit Mats Gerebrink, Lemnhult, och Kjell-Egon Strandh, Bäckaby. Med Per-Erik Holmgren som ersättare.

Valberedningen har bestått av Ivan Karlsson, Näsby, Gisela Brumme, Lannaskede och Kjell Johansson, Alseda.

VERKSAMHETEN 2023

Årsmötet 2023, hölls söndagen 26/3 med Nye Hembygdsförening som värd.

Med närvarande från 18 föreningar.

Bland annat uppdrogs år styrelsen att återkomma med förslag till nästa årsmöte om reviderade stadgar.

Protokoll finns på www.vetlandahembygdskrets.se

Karl-Eric Carlsson berättade om Nye socken omnämnt i brev från 1290 till idag med en hembygdspark med 5 hus och ett under tillbyggnad.

Sommarens kretsträff ägde rum söndagen 20/8 med samling i Skirö gården med Skirö Sockens Bygdeförening som värd.

Höstens Kulturarvsdag hade temat ”Levande Kulturarv”

Höstträff på Vetlanda Museum 24/10 med 24 deltagare från 14 föreningar. Och pågående utställning med Birgitta Yavari-Ilan. Museichef Åsa Stenström och Patricia Monroy intendent berättade om deras pågående verksamheter,

Birger Johansson Alseda hade samlat 23.407 personnamn från socknens gårdar med start i medeltiden.

Marcus Karlbom berättade om sökande efter torp med hjälp av GPS i Ökna socken.

Udelades UTFLYKT nr 6 på temat ”Hemligheter och Jord” att spridas inom föreningarna.

Anteckningar finns på vår hemsida.

Arkivens dag, med temat ”Färg och form”, genomfördes av några av föreningarna.

EKONOMI

Vid budgetårets ingång var kassabehållningen 33.386 kr. och vid dess utgång

35.609 kr. vilket ger ett överskott under året på 2,223 kr.

SLUTORD

Styrelsen vill gärna uppmärksamma föreningarnas långsiktiga hembygdsarbete under det gågna året från medeltiden och framåt till både bättre och sämre tider.

Nävelsjö den 24 mars 2024

Kjell Gunnarsson Gunilla Nordberg Jan-Olov Karlsson Bo Fransson Tord Hedström

Posted in Okategoriserade.